Ochrona Danych – Polityka Prywatności

Dane rejestrowe

König Stahl Sp. z o.o.

ul. Cybernetyki 10 02-676 Warszawa

Telefon: +48 22 5496 133

e-mail: zarzad@koenigstahl.pl

www.koenigstahl.pl

Rejestr Handlowy KRS: 0000120519

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego

Zarząd:

Sławomir Brzozowski – Prezes

Dariusz Jagodziński – Wiceprezes

 

Witamy Państwa serdecznie na naszej stronie internetowej i cieszymy się, że nasze przedsiębiorstwo i nasze produkty wzbudziły Państwa zainteresowanie. Strona internetowa www.koenigstahl.pl jest przedmiotem poniższych warunków użytkowania, które obowiązują pomiędzy użytkownikiem a König Stahl Sp. z o.o. jako administratorem strony internetowej w chwili ej użytkowania. W przypadku gdy uzgodnienia szczegółowe dotyczące korzystania z przedmiotowej strony internetowej odbiegają od poniższych warunków użytkowania, właściwa informacja zostanie zamieszczona w odpowiednim miejscu. Wówczas obowiązują szczegółowe warunki użytkowania. Poniżej zamieszczamy ważne informacje dotyczące korzystania
z naszej strony internetowej:

Oferowana przez nas strona internetowa jest obsługiwana z najwyższą starannością, dbałością o niezawodność i dostępność. Nie przejmujemy jednak odpowiedzialności za bezbłędność, aktualność oraz kompletność zamieszczonych na niej danych.

Korzystanie z Internetu odbywa się na wyłączne ryzyko użytkownika. König Stahl
Sp. z o.o. nie odpowiada za technicznie uwarunkowaną awarię Internetu lub brak dostępu do niego. Nie przejmujemy odpowiedzialności za nieprzerwaną dostępność oferowanych na przedmiotowej stronie usług, za stałą możliwość uzyskania żądanych połączeń, dostępność zapisanych oraz przetwarzanie przesłanych danych.

Jesteśmy uprawnieni do zmiany zawartości przedmiotowej strony internetowej,
w szczególności opisanych na niej oferowanych produktów i informacji technicznych – w każdej chwili oraz bez uprzedniego informowania o tym. W przypadku gdy informacje przedstawione na przedmiotowej stronie internetowej nie są aktualne, nie ponosimy za to odpowiedzialności. Nie odpowiadamy również za treść ani zawartość przekazywanych danych, które są dostępne za naszym pośrednictwem.

König Stahl Sp. z o.o. nie ponosi także odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie szkody powstałe wskutek posługiwania się znajdującymi się na stronie internetowej danymi i informacjami.

Korzystając z naszej strony internetowej, uznajecie Państwo ważność obowiązujących dla niej naszych ogólnych warunków użytkowania. Jeśli nie akceptujecie Państwo naszych warunków, prosimy o niekorzystanie z naszej strony internetowej. W przypadku gdy Państwa ogólne warunki handlowe są sprzeczne
z naszymi warunkami, uznaje się, iż nie są one obowiązujące; niniejszym kwestionujemy ich stosowanie.

Upoważniamy Państwa niniejszym do wglądu w naszą stroną internetową i do pobierania fragmentów naszej strony internetowej pod warunkiem, iż będziecie Państwo przestrzegać naszych praw i nie naruszać ich, w szczególności naszych praw do korzystania z naszych dzieł w ramach praw autorskich do przedmiotowej strony internetowej. Oznacza to, iż nie jesteście Państwo uprawnieni do przetwarzania przedmiotowej strony internetowej w całości lub w części, niezależnie od tego, czy ma to miejsce online czy też już po pobraniu danych, jak również do przekazywania ich osobom trzecim lub udzielania im praw dotyczących naszej strony lub jej fragmentów. Każde nadużycie w przypadku korzystania z przedmiotowej strony internetowej może stanowić naruszenie ustawy o prawach autorskich, ustawy o ochronie znaków towarowych i ustawy o ochronie wzorów przemysłowych, ustawy o ochronie konkurencji lub innych ustaw. W przypadku przedmiotowego naruszenia jesteśmy uprawnieni do zakazania Państwu dalszego korzystania z naszej strony internetowej, do konfiskaty danych pochodzących z niej i przekazania ich od utylizacji oraz do dochodzenia od Państwa zwrotu za szkody, jakich doznaliśmy w ten sposób.

Każde skorzystanie ze strony internetowej, w całości lub w części, w szczególności
z tekstów, fragmentów tekstów, obrazów lub filmów i/lub danych audio, oraz inne związane z korzystaniem czynności, jak i tolerowanie lub zaniechanie, podlegają wyłącznie prawu polskiemu. W przypadku gdy nie jesteście Państwo konsumentem lub gdy ustawa o ochronie konsumentów nie przewiduje inaczej, sądem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej jest sąd rzeczowo właściwy dla naszej siedziby.

König Stahl Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do okresowej modyfikacji niniejszych warunków użytkowania i do ich technicznej i prawnej aktualizacji. W przypadku nieskuteczności poszczególnych regulacji niniejszego porozumienia dotyczącego warunków korzystania skuteczność pozostałych regulacji pozostaje nienaruszona. Nieskuteczną regulację zastępuje wówczas takie postanowienie, które jak najbardziej odpowiada ekonomicznemu sensowi i celowi nieskutecznej regulacji. Podobna regulacja obowiązuje w przypadku zaistnienia luki w niniejszych warunkach użytkowania.

Przy korzystaniu z naszej strony internetowej z reguły nie potrzeba podawać żadnych danych osobowych. Celem statystycznej analizy rejestrowane są jedynie informacje dotyczące Państwa dostawcy usług internetowych oraz odwiedzone strony internetowe. Jako użytkownik Internetu pozostajecie Państwo anonimowi.
W przypadku gdy w ramach oferty internetowej istnieje możliwość podawania osobistych danych lub danych firmowych (np. adresy e-mail, nazwiska, adresy), to ujawnianie tych danych ze strony użytkownika odbywa się na zasadzie dobrowolności. Również w tym przypadku Państwa dane zostaną potraktowane poufnie i nie będą przekazane podmiotom trzecim.

Wszystkie dane osobowe, które otrzymujemy od Państwa w trakcie korzystania ze strony internetowej, są pobierane, przetwarzane i wykorzystywane jedynie
w konkretnym celu. Przy czym dbamy o to, by miało to miejsce jedynie w ramach obowiązujących przepisów. W celu uzyskania informacji lub złożenia sprzeciwu odnośnie do przetwarzania danych, prosimy o kontakt ze specjalistą ds. ochrony danych firmy König Stahl Sp. z o.o.

Odnośniki do innych stron znajdujące się na przedmiotowej stronie internetowej (hiperłącza) mogą Państwu umożliwić przejście na strony internetowe innych przedsiębiorstw. Firma König Stahl Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ich treści oraz strategie dotyczące ochrony danych. Odnośniki czy hiperłącza prowadzące do innych oferentów nie oznaczają więc, iż firma König Stahl Sp. z o.o. ma jakikolwiek wpływ na treści tam się znajdujące lub czyni je własnymi. König Stahl Sp. z o.o. zachowuje dystans w stosunku do wszelkich treści wszystkich stron internetowych innych oferentów, które użytkownik może otworzyć za pomocą odnośników i hiperłączy zamieszczonych na przedmiotowej stronie. Spółka König Stahl Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za te treści, a także nie odpowiada za niezgodne z prawem, błędne lub niekompletne treści oraz szkody spowodowane korzystaniem z nich.

Celem ochrony zapisanych przez nas danych naszych pracowników bądź klientów czy dostawców – w razie przypadkowych lub umyślnych manipulacji danymi, ich utraty, zniszczenia lub dostępu do nich osób nieuprawnionych – przedsięwzięliśmy stosowne techniczne i organizacyjne środki zaradcze. Nasze środki bezpieczeństwa są stale poprawiane zgodnie z rozwojem technologicznym.

Przedmiotowa strona internetowa wykorzystuje Google Analytics, instrument firmy Google Inc. („Google”) służący analizie stron internetowych. Google Analytics używa tzw. „cookies”, plików tekstowych, które są zapisywane na Państwa komputerze
i które umożliwiają analizę korzystania przez Państwa ze stron internetowych. Informacje uzyskane za pomocą cookies dotyczące Państwa korzystania
z przedmiotowej strony internetowej (w tym Państwa adres IP) są przekazywane do serwera Google w USA i tam zapisywane. Google wykorzystuje te informacje celem analizowania korzystania przez Państwa ze strony internetowej, sporządzania sprawozdań dotyczących aktywności na stronie internetowej dla operatorów stron internetowych oraz celem tworzenia dalszych usług powiązanych z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu. Google przekazuje te informacje podmiotom trzecim, jeżeli jest to wymagane prawnie i o ile podmioty trzecie przetwarzają te informacje na zlecenie Google. Google nie dokonuje powiązania Państwa adresu IP z innymi danymi Google. Możecie Państwo zabezpieczyć się przed zainstalowaniem cookies poprzez odpowiednie ustawienie Państwa przeglądarki internetowej; jednak zwracamy uwagę, iż w takim przypadku może dojść do ograniczenia w możliwości korzystania ze wszystkich funkcji przedmiotowej strony internetowej. Poprzez korzystanie z przedmiotowej strony internetowej wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących Państwa pobranych danych w opisany powyżej sposób i określonym powyżej celu”

Klauzula obowiązku informacyjnego dla KÖNIG STAHL Sp. z o.o.

 

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rade (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), informuję, że:

  1. Administratorem Danych Osobowych jest KÖNIG STAHL Sp. z o. o.
  2. Inspektorem Ochrony Danych jest Paweł Maliszewski ( iod@perfectinfo.pl )
  3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 4 pkt 2 Rozporządzenia, w celu realizacji

ustawowych i statutowych zadań KÖNIG STAHL Sp. z o. o.. i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

  1. Odbiorcami danych osobowych są Pracownicy KÖNIG STAHL Sp. z o. o.
  2. Dane osobowe przetwarzane będą w okresie niezbędnym do realizacji Państwa obsługi oraz w zgodzie z wymogami prawa.
  3. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub

ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

oraz prawo do przenoszenia danych.

  1. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w

dowolnym momencie bez wpływu na zgodność w prawem przetwarzania, którego dokonano

na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  1. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek w przypadku ich niepodania nie będziemy w stanie świadczyć Państwu usług.
  3. Nie podlegają Państwo zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.