Ochrona Danych – Polityka Prywatności

Dane rejestrowe

König Stahl Sp. z o.o.

ul. Cybernetyki 10 02-677 Warszawa

Telefon: +48 22 5496 133

e-mail: zarzad@koenigstahl.pl

www.koenigstahl.pl

Rejestr Handlowy KRS: 0000120519

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego

Zarząd:

Sławomir Brzozowski – Prezes

Witamy Państwa serdecznie w naszym serwisie internetowym i cieszymy się, że nasze przedsiębiorstwo i produkty wzbudziły Państwa zainteresowanie. Serwis internetowy www.koenigstahl.pl jest przedmiotem poniższych warunków użytkowania, które obowiązują pomiędzy Użytkownikiem a König Stahl Sp. z o.o. jako Administratorem Serwisu internetowego w chwili jego użytkowania. W przypadku gdy uzgodnienia szczegółowe dotyczące korzystania z przedmiotowej strony internetowej odbiegają od poniższych warunków użytkowania, właściwa informacja zostanie zamieszczona w odpowiednim miejscu. Wówczas obowiązują szczegółowe warunki użytkowania. Poniżej zamieszczamy ważne informacje dotyczące korzystania z naszego serwisu internetowego.

Serwis należy do KÖNIG STAHL Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-677) przy ul. Cybernetyki 10.

W każdej chwili mogą się Państwo skontaktować z Administratorem, wysyłając wiadomość na adres e-mail zarzad@koenigstahl.pl lub dzwoniąc pod numer tel.: +48 22 5496 133.

Pozdrawiamy i życzymy udanego korzystania z Serwisu,

Zespół Serwisu www.koenigstahl.pl.

 • 1. Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Za pośrednictwem Serwisu, Administrator świadczy na rzecz Użytkowników usługi drogą elektroniczną polegające na zapewnianiu Użytkownikom możliwości:
  • przeglądania zawartości Serwisu,
  • pobrania materiałów dodatkowych na dysk komputera lub do pamięci urządzenia,
  • zapisania się do Newslettera,
  • założenia konta Użytkownika.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Serwisu, a także prawa i obowiązki Administratora i Użytkownika.
 3. Do korzystania z Serwisu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika. Wystarczające są:
  • dostęp do Internetu,
  • standardowy system operacyjny,
  • standardowa przeglądarka internetowa,
  • posiadanie aktywnego adresu e-mail – w celu rejestracji konta Użytkownika i zapisu na Newsletter.
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Serwisie.
 5. Użytkownik może przeglądać zawartość Serwisu anonimowo, tj. bez konieczności podawania jakichkolwiek danych, ale w celu założenia konta Użytkownika lub skorzystania z formularza kontaktowego wymagane jest podanie określonych danych osobowych. Zasady postępowania z danymi osobowymi zostały opisane w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://www.koenigstahl.pl/pl/ochronadanych/
 6. Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne.
 7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownikowi i przekazu danych w związku z korzystaniem z Serwisu, Administrator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 8. Administrator podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Serwisu. Użytkownik powinien poinformować Administratora o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu.
 • 3.Zawartość Serwisu
 1. Zawartość Serwisu tworzą materiały tekstowe, graficzne, zdjęciowe oraz audio-wizualne.
 2. Zawartość Serwisu dostępna jest publicznie dla wszystkich Użytkowników.
 3. W Serwisie mogą być zawarte hiperłącza przekierowujące Użytkownika na strony zewnętrzne.
 4. Zawartość Serwisu objęta jest ochroną prawno-autorską. Rozpowszechnianie treści dostępnych w Serwisie bez uprzedniej zgody podmiotów uprawnionych może stanowić naruszenie praw autorskich i skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
 5. Na zawartość Serwisu składają się również formularze, które pozwalają skontaktować się z Administratorem lub poprosić o kontakt ze strony Administratora.
 • 4.Materiały dodatkowe
 1. Za pośrednictwem Serwisu Administrator może udostępniać Użytkownikowi do pobrania dodatkowe materiały, takie jak: Katalogi architektoniczne, Specyfikacje, Katalogi Systemowe, Katalogi Interaktywne, Instrukcje Warsztatowe, Oceny techniczne, certyfikaty i klasyfikacje.
 2. Dodatkowe materiały mogą być dostępne do pobrania w różnych miejscach Serwisu. Materiały mogą być rozpowszechnianie jako pojedyncze pliki lub archiwa .zip lub .rar.
 3. Część materiałów dodatkowych może być dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników, tj. tych, którzy posiadają konto Użytkownika w Serwisie.
 • 5.Newsletter
 1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik może zapisać się do Newslettera, zaznaczając stosownej treści checkbox w ramach formularza zapisu na Newsletter.
 2. Newsletter polega na przesyłaniu na podany przez Użytkownika adres e-mail informacji o nowościach, promocjach, produktach i usługach Administratora.
 3. Na podstawie danych podanych przez Użytkownika w formularzu założenia konta, Administrator może personalizować treść wiadomości wysyłanych do Użytkownika w ramach Newslettera.
 4. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera, klikając w specjalny link znajdujący się w każdej wiadomości wysłanej w ramach Newslettera lub kierując stosowne żądanie do Administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 • 6.Konto Użytkownika
 1. Użytkownik może założyć w Serwisie konto.
 2. W celu założenia konta, Użytkownik musi wypełnić formularz rejestracyjny, podając dane niezbędne do założenia konta oraz składając stosowne oświadczenia z wykorzystaniem mechanizmu checkboxów.
 3. Po prawidłowym wypełnieniu formularza i przesłaniu go z wykorzystaniem automatycznego mechanizmu Serwisu, na podany przez Użytkownika adres e-mail zostaje wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie przez Użytkownika w link aktywacyjny spowoduje założenie konta. Z tą chwilą umowę o prowadzenie konta uważa się za zawartą pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem.
 4. Umowa o prowadzenie konta jest nieodpłatna i zostaje zawarta na czas nieokreślony z możliwością jej wypowiedzenia przez każdą ze stron bez zachowania terminu wypowiedzenia. Rozwiązanie umowy skutkuje usunięciem konta. Zgłoszenie żądania usunięcia konta jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy.
 5. Użytkownik uzyskuje dostęp do konta poprzez zalogowanie z wykorzystaniem adresu e-mail oraz hasła podanych w ramach formularza rejestracyjnego. Hasło może być w każdej chwili zmienione przez Użytkownika.
 6. W ramach konta Użytkownik może modyfikować swoje dane przypisane do Konta oraz pobierać dodatkowe materiały dostępne tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
 7. Podczas zakładania konta Użytkownik może wyrazić zgodę na kontakt Administratora w celu przedstawienia treści marketingowych i handlowych.
 • 7.Reklamacje
 1. Użytkownik może składać reklamacje w związku z korzystaniem z Serwisu.
 2. Reklamacja powinna zawierać:
  • oznaczenie Użytkownika,
  • przedmiot reklamacji,
  • okoliczności uzasadniające reklamację,
  • żądanie Użytkownika w związku z reklamacją.
 3. Reklamacje można składać w postaci wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Administratora, tj. zarzad@koenigstahl.pl.
 4. Administrator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od doręczenia reklamacji Administratorowi. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji zawiadomi Użytkownika w ten sam sposób, w jaki wysłana została mu reklamacja.
 • 8.Dane osobowe i pliki cookies
 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu świadczenia usług drogą elektroniczną.
 1. Zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies w ramach Serwisu opisane są w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem https://www.koenigstahl.pl/pl/ochronadanych/§ 9.Odpowiedzialność Administratora
 1. Administrator dołoży wszelkich starań, aby Serwis dostępny był dla Użytkownika bez przerw i zakłóceń.
 2. Administrator nie jest jednak w stanie zagwarantować, że Serwis będzie dostępny dla Użytkownika bez przerw i zakłóceń, w szczególności ze względu na konieczne prace techniczne lub modernizacyjne. W związku z tym, Administrator zastrzega sobie prawo do przerw w dostępności Serwisu, w szczególności ze względu na konieczne do przeprowadzenia prace techniczne lub modernizacyjne.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiejkolwiek szkody poniesione przez Użytkownika w związku z przerwami w dostępności Serwisu.
 4. Administrator może podjąć decyzję o zakończeniu działalności w dowolnym momencie i z dowolnych przyczyn bez konieczności tłumaczenia tych przyczyn Użytkownikowi. W takiej sytuacji, Administrator powiadomi o swojej decyzji Użytkownika.
 • 10.Pozostałe postanowienia
 1. Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie oraz w Serwisie.
 2. Użytkownicy, którzy posiadają konto w Serwisie zostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu ich dotyczącej, pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta.

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES SERWISU WWW.KOENIGSTAHL.PL

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies w ramach serwisu https://www.koenigstahl.pl/pl (dalej jako „Serwis”).
 3. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest KÖNIG STAHL Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-677) przy ul. Cybernetyki 10, tel.: +48 22 5496 133, adres e-mail: zarzad@koenigstahl.pl.
 4. Każdy podmiot korzystający z Serwisu jest jego „Użytkownikiem”.
 5. Dane osobowe Użytkownika Serwisu przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako „RODO”.
 6. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@koenigstahl.pl.
 7. W celu realizacji praw osób, których dane dotyczą, prosimy kontaktować się na adres mailowy Administratora wskazany powyżej, lub adres mailowy Inspektora Ochrony Danych.
 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 9. Formularz kontaktowy oraz formularz Zapytanie ofertowe

Dane osobowe przysłane Administratorowi przez Formularz kontaktowy lub zapytanie ofertowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na odpowiedzi na wiadomości Użytkownika oraz prowadzenie komunikacji z Użytkownikiem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W przypadku gdy Użytkownik zwróci się do Administratora z prośbą o przedstawienie oferty handlowej, jego dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tzn. czynności zmierzające do zawarcia umowy.

Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres niezbędny do obsługi prowadzonej korespondencji, przedłużony odpowiednio o okres wynikający ze związku korespondencji z zawartym stosunkiem prawnym, obowiązkami archiwizacyjnymi, dochodzeniem ewentualnych roszczeń lub innymi obowiązkami wymaganymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa;

Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu odpowiedzi na przysłaną przez Użytkownika wiadomość.

 

 1. Newsletter

Użytkownik chcąc zapisać się do Newslettera, musi przekazać Administratorowi swój adres e-mail za pośrednictwem formularza zapisu do Newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne żeby zapisać się do Newslettera.

Dane przekazane Administratorowi podczas zapisu do Newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania Użytkownikowi Newslettera z aktualnościami, materiałami informacyjnymi, handlowymi i marketingowymi np. o nowościach i wydarzeniach związanych z działalnością König Stahl Sp. z o. o.

Podczas zapisu na Newsletter Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie treści marketingowych i handlowych na wskazany adres e-mail. Podstawą prawną przetwarzania adresu e-mail jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegający na przedstawieniu treści marketingowych i handlowych König Stahl Sp. z o. o. w związku z wyrażoną zgodą.

Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania Newslettera, lub do momentu rezygnacji Użytkownika z otrzymywania Newslettera. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania Newslettera w każdej chwili klikając w odpowiedni link umieszczony na końcu każdej wiadomości newsletterowej co spowoduje usunięcie danych osobowych Użytkownika z bazy Newsletter.

Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania i usunięcia, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

 1. Rejestracja – konto Użytkownika

Zakładając konto, Użytkownik podaje niezbędne dane do założenia konta, takie jak adres e-mail, imię i nazwisko.

Dane przekazane w związku z założeniem konta, przetwarzane są w celu założenia i utrzymywania konta na podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranej poprzez rejestrację konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Po założeniu konta Użytkownik będzie miał możliwość pobrania materiałów dostępnych tylko dla zarejestrowanych Użytkowników, zgodnie z Regulaminem Serwisu.

Jeżeli podczas rejestracji Użytkownik poda dobrowolnie więcej danych, mogą one być również przetwarzane w celu dopasowania i kierowania treści marketingowych i handlowych dotyczących oferty Administratora drogą telefoniczną lub e-mailową (w zależności od podanych danych) – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegający na przedstawieniu oferty jest KÖNIG STAHL Sp. z o.o. w związku z wyrażoną zgodą. Dane te będą przetwarzane do momentu złożenia skutecznego sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingowych lub do momentu wycofania zgody na otrzymywanie treści marketingowych i handlowych drogą telefoniczną lub mailową.

Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

 • ODBIORCY DANYCH
 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Firmy, w tym dla realizacji zawieranych umów konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. obsługa informatyczna, dostawca oprogramowania). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
 2. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.
 3. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
 4. dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania informatyczne, techniczne i organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności spółki, w tym strony internetowej i świadczonych za jej pośrednictwem usług elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Serwisu, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi).
 5. dostawcy usług prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi odpowiednie wsparcie (kancelaria prawna lub firma windykacyjna).

 

 1. PLIKI COOKIES I INNE TECHNOLOGIE ŚLEDZĄCE
 2. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej Serwis (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający Serwis).
 3. Dane są przy tym zbierane i przechowywane wyłącznie w formie anonimowej lub pod pseudonimem i nie umożliwiają identyfikacji Użytkownika. Większość ze stosowanych przez Serwis plików cookie to tzw. pliki sesyjne, które są usuwane, gdy sesja przeglądarki Użytkownika zostanie zamknięta. Pliki cookie nie wyrządzają szkód komputerowi Użytkownika i nie zawierają wirusów.
 4. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających z Serwisu w następujących celach:
 5. dostosowywania zawartości Serwisu do indywidualnych preferencji Użytkownika (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania z Serwisu;
 6. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania z Serwisu;
 7. Administrator informuje Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie z Serwisu przez Użytkownika może być utrudnione.
 8. Administrator wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 9. Serwis wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od tych podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej:
 1. Administrator korzysta z usług Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) w celu analizowania ruchu w Serwisie i jego optymalizacji na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO ) jakim jest prowadzenie procesu marketingowego.

Universal Analytics  umożliwia przypisanie danym, sesjom i interakcjom dokonanym przy pomocy kilku urządzeń pseudonimowego identyfikatora Użytkownika danych, co pozwala analizować działania Użytkownika na różnych urządzeniach.

Google Analytics używa tzw. „cookies”, plików tekstowych, które są przechowywane na komputerze Użytkownika  i które umożliwiają analizę tego, jak Uzytkownik korzysta ze stron internetowych. Informacje wygenerowane przez plik cookie o sposobie korzystania z Serwisu są z reguły przenoszone do serwera Google w USA i tam przechowywane. Tym niemniej, w przypadku aktywacji anonimizacji adresu IP na tej stronie internetowej, adres IP Użytkownika zostanie skrócony przez Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej i innych państw będących stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych wypadkach cały adres IP Użytkownika zostanie przeniesiony na serwer Google w USA i tam skrócony. W ramach Google Analytics adres IP przekazywany przez przeglądarkę Użytkownika nie jest łączony przez Google z innymi danymi. Na zlecenie Administratora, Google wykorzystuje te informacje celem analizowania korzystania Użytkownika ze strony internetowej, sporządzania sprawozdań dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz celem świadczenia na rzecz operatorów stron internetowych dalszych usług powiązanych z korzystaniem ze stron internetowych i z Internetu. Sesje i kampanie zostaną zamknięte po upływie określonego czasu. Standardowo sesje zostają zakończone po 30 minutach nieaktywności, a kampanie – po upływie sześciu miesięcy. Limit czasu dla kampanii może wynosić najwyżej dwa lata. Bardziej szczegółowe informacje na temat Warunków korzystania oraz na temat ochrony danych znajdują się pod adresem: https://www.google.com/analytics/terms/pl.htm lub też: https://policies.google.com/?hl=pl.

Google LLC posiada certyfikat Tarcza Prywatności EU-US gwarantujący odpowiedni poziom ochrony danych.

 1. Administrator korzysta w Serwisie z narzędzi marketingowych Google AdWords dostarczanych przez Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) w celu promocji Serwisu w wynikach wyszukiwania, na stronach osób trzecich a także w celach remarketingowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (działania marketingowe). Podczas odwiedzin Serwisu, Google AdWords automatycznie zapisuje na urządzeniu Użytkownika plik remarketing cookie, który umożliwia wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach Użytkownika. Dalsze przetwarzanie danych ma miejsce tylko wtedy, gdy Użytkownik wyraził zgodę wobec Google na łączenie historii przeglądania i użycia aplikacji z kontem Użytkownika oraz wykorzystanie informacji z konta Google do personalizowania reklam, które wyświetlane są na stronach internetowych. Jeśli Użytkownik będzie zalogowany na swoim koncie Google podczas wyświetlania Serwisu, Google wykorzysta dane Użytkownika wraz z danymi Google Analytics w celu stworzenia i zdefiniowania list grup docelowych dla celów remarketingu na różnych urządzeniach. W tym celu Google łączy tymczasowo dane Użytkownika z danymi Google Analytics, aby utworzyć grupy docelowe.
 1. Administrator korzysta z usługi Piksel Facebooka dostarczanej przez firmę Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia). Dzięki narzędziu Piksel Facebooka Administrator może mierzyć skuteczność swoich reklam oraz dostosowywać reklamy do danego Użytkownika.

Podstawą prawną powyższych działań jest prawnie uzasadniony interes Adminitratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) jakim jest ralizacja procesu marketingowego. Piksel Facebooka automatycznie gromadzi informacje o korzystaniu z Serwisu przez Użytkownika, a następnie przekazuje te dane na swoje serwery na terenie UE albo w Stanach Zjednoczonych i tam je przechowuje. Na podstawie zbieranych informacji Administrator nie jest w stanie zidentyfikować danego Użytkownika Serwisu. Zebrane dane pozwalają jedynie określić jakie działania na stronach internetowych podjął Użytkownik. Szczegółowe informacje o działaniu Piksel Facebooka znajdują się pod następującym adresem internetowym: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=page_content Zarządzanie działaniem Piksel Facebooka jest możliwe poprzez ustawienia reklam na swoim koncie na portalu Facebook: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat przetwarzania danych przez firmę Facebook należy zapoznać się z ich Polityką Prywatności dostępną na stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Firma Facebook Ireland Limited przystąpiła do programu Tarcza Prywatności EU-US (Privacy Shield) zapewniając odpowiedni poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych akceptowany przez Komisję Europejską.

 1. Narzędzia społecznościowe

Na stronach Serwisu używane są wtyczki następujących portali społecznościowych: Facebook, Linkedin i Instagram.

Wtyczki do portali społecznościowych to interaktywne elementy w Serwisie, umożliwiające udostępnianie treści z Serwisu w social mediach oraz pozwalające na bezpośrednie przekierowywanie Użytkownika odwiedzającego Serwis do profili społecznościowych firmy.

Po kliknięciu przez Użytkownika danej wtyczki, nawiązywane jest bezpośrednie połączenie z serwerem danego portalu społecznościowego i może on wówczas gromadzić informacje i korzystać z plików cookies.

Jeżeli Użytkownik jest zalogowany do własnego konta w danym portalu społecznościowym, portal ten może przypisać wizytę Użytkownika w Serwisie do konta Użytkownika w portalu. Informacje o celu gromadzenia danych, zakresie gromadzonych danych, ich dalszym przetwarzaniu i wykorzystywaniu przez poszczególne portale społecznościowe oraz związanych z tym prawach Użytkowników i możliwych ustawieniach w celu ochrony prywatności podane są w politykach prywatności poszczególnych portali społecznościowych.

Jeśli Użytkownik posiadający profil w którymś z portali społecznościowych nie chce, aby operator danego portalu gromadził dane za pośrednictwem Serwisu i łączył je z innymi zapisanymi danymi, przed odwiedzeniem Serwisu powinien wylogować się z danego portalu społecznościowego i ewentualnie usunąć odpowiednich plików cookies.

 1. Logi serwera

Korzystanie z Serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona internetowa. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzysta Użytkownik. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Serwisem, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

 

 

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych zawartych

w korespondencji e-mail prowadzonej z KÖNIG STAHL Sp. z o. o

 

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych 2016/679  – dalej jako „RODO”, przekazujemy następujące informacje na temat przetwarzania danych osobowych zawartych w korespondencji e-mail prowadzonej z KÖNIG STAHL Sp. z o. o.

I. Administrator i Inspektor Danych Osobowych

Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest KÖNIG STAHL Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-677) przy ul. Cybernetyki 10, tel.: +48 22 549 61 10, adres e-mail: zarzad@koenigstahl.pl.

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), kontakt do IOD e-mail: iod@koenigstahl.pl.

II. Cele przetwarzania i podstawy prawne przetwarzania

Podane przez Panią/Pana w wiadomości e-mail dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia z Panią/Panem korespondencji elektronicznej, w tym odpowiedzi na zadane pytania i udzielenia stosownych informacji, a także ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych w powyższych celach jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na obsłudze prowadzonej z Panią/Panem korespondencji, dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami.

Jeżeli zwróci się Pani/Pan do nas z prośbą o przedstawienie oferty handlowej, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przesłania odpowiedniej oferty na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tzn. podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Jeżeli jest Pani/Pan stroną umowy zawartej z KÖNIG STAHL Sp. z o. o, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie tej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w celu jej prawidłowego wykonania (konieczna komunikacja w celu prawidłowego wykonania umowy/zlecenia).

Jeśli jest Pani/Pan osobą wyznaczoną do kontaktu przez naszego Dostawcę, Kontrahenta lub Klienta w celu realizacji przedmiotu umowy, będziemy przetwarzać Pani/Pana dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jakim jest prowadzenie komunikacji w związku z zawartą umową lub przyjętym zleceniem.

III. Odbiorcy danych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi informatyczne (serwis oprogramowania, hosting skrzynek mailowych, hosting serwerów), prawne, doradcze, ubezpieczeniowe na podstawie stosownych umów oraz podmioty upoważnione do otrzymania Państwa danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

IV. Okres przechowywania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do obsługi prowadzonej korespondencji, przedłużony odpowiednio o okres wynikający ze związku korespondencji z zawartym stosunkiem prawnym, obowiązkami archiwizacyjnymi, dochodzeniem ewentualnych roszczeń lub innymi obowiązkami wymaganymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

V. Prawa osób

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich kopii (art. 15 RODO);
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO);
 • żądania usunięcia danych (art. 17 RODO);
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
 • przenoszenia danych do otrzymania od Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim Pani /Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 21 RODO);

W celu realizacji swoich praw prosimy skierować żądanie na adres e-mail: zarzad@koenigstahl.pl, iod@koenigstahl.pl lub pocztą na adres siedziby Administratora.

Każda osoba fizyczna posiada również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO.

VI. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie Pani/Pana danych osobowych w zakresie imię i nazwisko i adres e-mail jest dobrowolne, ale konieczne do prowadzenia korespondencji e-mail. Podanie innych danych w treści korespondencji jest również dobrowolne i zależne od sprawy, z którą zwraca się Pani/Pan do KÖNIG STAHL Sp. z o. o.

VII. Informacje o braku profilowania i braku przekazania danych poza EOG

Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu ani nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Klauzula informacyjna dla Klientów

(osoby fizyczne; osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą; przedstawiciele, pracownicy, pełnomocnicy klientów)

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), a także w związku z naszą współpracą, przedstawiamy następujące informacje związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych:

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest KÖNIG STAHL Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-677) przy ul. Cybernetyki 10, tel.: +48 22 549 61 10, adres e-mail: zarzad@koenigstahl.pl (dalej „Administrator” lub „my”).
 • Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), kontakt do IOD : Monika Kacprzak – Inspektor Ochrony Danych, Radosław Szczerski – Zastępca Inspektora Ochrony Danych, e-mail: iod@koenigstahl.pl.
 • Przetwarzanie Państwa danych osobowych może odbyć się w następujących celach:
 • zawarcia, realizacji i zakończenia umowy, w tym realizacji zamówień (art. 6. ust.1 lit. b RODO),
 • wykonywania obowiązków wynikających z przepisów o: rachunkowości, podatkach oraz z innych zobowiązań wywodzących się z obowiązujących regulacji, np. możliwość wystawienia faktury (art. 6. ust.1 lit. c RODO),
 • realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora jakimi są: kontakt z Klientami, jego pracownikami, w tym prowadzenie wewnętrznych rejestrów Klientów służących umożliwieniu kontaktu przez Administratora z Klientami oraz ustalenie lub dochodzenie przez Administratora roszczeń cywilnoprawnych w ramach prowadzonej działalności, a także obrona przed takimi roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • W przypadku zawierania umowy bezpośrednio pomiędzy Państwem a Administratorem, podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla celów zawarcia umowy oraz jej wykonania.
 • W przypadku, gdy nie zawierali Państwo umowy bezpośrednio z Administratorem, podanie danych osobowych mogło być Państwa obowiązkiem wynikającym z relacji służbowej lub innej pomiędzy Państwem, a naszym Klientem. Konsekwencją niepodania danych mógł być brak możliwości wykonania określonych działań związanych z wykonaniem zawartych przez nas umów.
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas, trwania umowy, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją obowiązków podatkowych, rachunkowych i archiwizacyjnych przewidzianych przepisami prawa.
 • Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi informatyczne, prawne, doradcze, ubezpieczeniowe na podstawie stosownych umów oraz podmioty upoważnione do otrzymania Państwa danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 • Na zasadach opisanych w RODO, Przysługuje Państwu prawo do:
 • dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 • Państwa dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

Klauzula informacyjna dla Dostawców produktów i usług

(osoby fizyczne; osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą; przedstawiciele, pracownicy, pełnomocnicy dostawców produktów i usług)

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), a także w związku z naszą współpracą, przedstawiamy następujące informacje związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych:

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest KÖNIG STAHL Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-677) przy ul. Cybernetyki 10, tel.: +48 22 549 61 10, adres e-mail: zarzad@koenigstahl.pl (dalej „Administrator” lub „my”).
 • Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), kontakt do IOD :Monika Kacprzak – Inspektor Ochrony Danych, Radosław Szczerski – Zastępca Inspektora Ochrony Danych, mail: iod@koenigstahl.pl.
 • Przetwarzanie Państwa danych osobowych może odbyć się w następujących celach:
 • zawarcia, realizacji i zakończenia umowy, w tym realizacji zleceń i zamówień (art. 6. ust.1 lit. b RODO),
 • wykonywania obowiązków wynikających z przepisów o: rachunkowości, podatkach oraz z innych zobowiązań wywodzących się z obowiązujących regulacji (art. 6. ust.1 lit. c RODO),
 • realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora jakimi są: kontakt z Dostawcami, jego pracownikami, w tym prowadzenie wewnętrznych rejestrów Dostawców służących umożliwieniu kontaktu przez Administratora z Dostawcami oraz ustalenie lub dochodzenie przez Administratora roszczeń cywilnoprawnych w ramach prowadzonej działalności, a także obrona przed takimi roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • W przypadku zawierania umowy bezpośrednio pomiędzy Państwem a Administratorem, podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla celów zawarcia umowy oraz jej wykonania.
 • W przypadku, gdy nie zawierali Państwo umowy bezpośrednio z Administratorem, podanie danych osobowych mogło być Państwa obowiązkiem wynikającym z relacji służbowej lub innej pomiędzy Państwem, a naszym Dostawcą. Konsekwencją niepodania danych mógł być brak możliwości wykonania określonych działań związanych z wykonaniem zawartych przez nas umów.
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas, trwania umowy, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją obowiązków podatkowych, rachunkowych i archiwizacyjnych przewidzianych przepisami prawa.
 • Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi informatyczne, prawne, doradcze, ubezpieczeniowe na podstawie stosownych umów oraz podmioty upoważnione do otrzymania Państwa danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 • Na zasadach opisanych w RODO, przysługuje Państwu prawo do:
 • dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 • Państwa dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

Klauzula Informacyjna dla Użytkowników fanpage’a KÖNIG STAHL Sp. z o. o. w serwisach społecznościowych Facebook i Instagram

 

Szanowni Państwo,

Zgodnie z RODO*, pragniemy przekazać następujące informacje na temat przetwarzania danych osobowych Użytkowników naszych fanpage’y:

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych udostępnionych w trakcie korzystania z profilu https://www.facebook.com/KoenigStahl/ w serwisie Facebook oraz profilu https://www.instagram.com/koenigstahl/ w serwisie Instagram (dalej łącznie jako „fanpage”)  jest KÖNIG STAHL Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-677) przy ul. Cybernetyki 10, tel.: +48 22 549 61 33, adres e-mail: zarzad@koenigstahl.pl.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt do IOD : Monika Kacprzak – Inspektor Ochrony Danych, Radosław Szczerski – Zastępca Inspektora Ochrony Danych, e-mail: iod@koenigstahl.pl.

ZAKRES DANYCH

Administrator przetwarza dane osobowe osób, które pozostawiły na naszym fanpage’u jakikolwiek ślad np.: poprzez kliknięcie ikon: „Lubię to”, „Obserwowanie”, „Udostępnij” lub też poprzez pozostawienie komentarza.

Państwa dane osobowe są przetwarzane w zakresie: podstawowe dane identyfikacyjne (imię i nazwisko) w zakresie opublikowanym przez Państwa na Państwa własnym profilu na portalu społecznościowym Facebook lub Instagram.

CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach:

 • prowadzenia fanpage’a na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook Inc. oraz informowania za jego pośrednictwem o naszej aktywności, organizowanych wydarzeniach, konkursach, promowaniu naszej marki, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, chat, posty), co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • prowadzenia analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z fanpage’a, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

INFORMACJA O DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH

Jakakolwiek aktywność pozostawiająca na naszym fanpage’u Państwa dane osobowe jest całkowicie dobrowolna. Państwo też decydujecie do jakich Państwa danych osobowych będziemy mieli dostęp, poprzez zastosowanie odpowiednich ustawień prywatności Państwa osobistych profilów.

INFORMACJA O PLIKACH COOKIES

Administrator może uzyskać anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage za pomocą funkcji „Facebook Insights” udostępnionej przez Facebook stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania. Dane te są gromadzone za pomocą plików cookies, z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika. Pliki cookies są zapisywane przez Facebooka na twardym dysku komputera lub na każdym innym nośniku osób odwiedzających fanpage’a. Pliki cookies aktywne są przez dwa lata. Kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpage’a.

ODBIORCY DANYCH

Odbiorcami Państwa danych osobowych są inni użytkownicy fanpage’a.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH ORAZ INFORMACJA O PROFILOWANIU

Administrator nie przekazuje Państwa danych poza teren Unii Europejskiej ani do organizacji międzynarodowych z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook i Instagram z zastosowaniem stosowanych przez Facebook Inc. klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych zgodnie z zasadami określonymi pod adresem https://www.facebook.com/about/privacyshield.

Państwa dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe, których podstawą przetwarzanie jest prawnie uzasadniony interes Administratora, będą przetwarzane do czasu trwania tego interesu (okres funkcjonowania fanpage’a) lub do czasu złożenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania.

PRAWA OSÓB FIZYCZNYCH

Przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
 • przenoszenia danych w sytuacji, w której przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody w sposób zautomatyzowany,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
 • wycofania w każdej chwili zgody w zakresie, w jakim jest ona podstawą przetwarzania Państwa danych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

 

FACEBOOK JAKO ODDZIELNY ADMINISTRATOR

Powyższe informacje nie dotyczą przetwarzania Państwa danych osobowych przez administratora serwisów Facebook i Instagram. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat przetwarzania Państwa danych przez firmę Facebook należy zapoznać się z ich Polityką Prywatności dostępną na stronie: https://www.facebook.com/about/privacy oraz zasadami przetwarzania danych w serwisie Instagram dostępnymi na stronie https://help.instagram.com/.

 

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

W celu edycji Państwa danych, które mogą być przechowywane w systemie KoenigStahl lub Jansen, zachęcamy do skorzystania z formularza dostępu do Państwa danych -> /pl/zarzadzaj-swoimi-danymi/