Ochrona Danych – Polityka Prywatności

Dane rejestrowe

König Stahl Sp. z o.o.

ul. Cybernetyki 10 02-677 Warszawa

Telefon: +48 22 5496 133

e-mail: zarzad@koenigstahl.pl

www.koenigstahl.pl

Rejestr Handlowy KRS: 0000120519

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego

Zarząd:

Sławomir Brzozowski – Prezes

Dariusz Jagodziński – Wiceprezes

 

Witamy Państwa serdecznie na naszej stronie internetowej i cieszymy się, że nasze przedsiębiorstwo i nasze produkty wzbudziły Państwa zainteresowanie. Strona internetowa www.koenigstahl.pl jest przedmiotem poniższych warunków użytkowania, które obowiązują pomiędzy użytkownikiem a König Stahl Sp. z o.o. jako administratorem strony internetowej w chwili ej użytkowania. W przypadku gdy uzgodnienia szczegółowe dotyczące korzystania z przedmiotowej strony internetowej odbiegają od poniższych warunków użytkowania, właściwa informacja zostanie zamieszczona w odpowiednim miejscu. Wówczas obowiązują szczegółowe warunki użytkowania. Poniżej zamieszczamy ważne informacje dotyczące korzystania
z naszej strony internetowej:

Oferowana przez nas strona internetowa jest obsługiwana z najwyższą starannością, dbałością o niezawodność i dostępność. Nie przejmujemy jednak odpowiedzialności za bezbłędność, aktualność oraz kompletność zamieszczonych na niej danych.

Korzystanie z Internetu odbywa się na wyłączne ryzyko użytkownika. König Stahl
Sp. z o.o. nie odpowiada za technicznie uwarunkowaną awarię Internetu lub brak dostępu do niego. Nie przejmujemy odpowiedzialności za nieprzerwaną dostępność oferowanych na przedmiotowej stronie usług, za stałą możliwość uzyskania żądanych połączeń, dostępność zapisanych oraz przetwarzanie przesłanych danych.

Jesteśmy uprawnieni do zmiany zawartości przedmiotowej strony internetowej,
w szczególności opisanych na niej oferowanych produktów i informacji technicznych – w każdej chwili oraz bez uprzedniego informowania o tym. W przypadku gdy informacje przedstawione na przedmiotowej stronie internetowej nie są aktualne, nie ponosimy za to odpowiedzialności. Nie odpowiadamy również za treść ani zawartość przekazywanych danych, które są dostępne za naszym pośrednictwem.

König Stahl Sp. z o.o. nie ponosi także odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie szkody powstałe wskutek posługiwania się znajdującymi się na stronie internetowej danymi i informacjami.

Korzystając z naszej strony internetowej, uznajecie Państwo ważność obowiązujących dla niej naszych ogólnych warunków użytkowania. Jeśli nie akceptujecie Państwo naszych warunków, prosimy o niekorzystanie z naszej strony internetowej. W przypadku gdy Państwa ogólne warunki handlowe są sprzeczne
z naszymi warunkami, uznaje się, iż nie są one obowiązujące; niniejszym kwestionujemy ich stosowanie.

Upoważniamy Państwa niniejszym do wglądu w naszą stroną internetową i do pobierania fragmentów naszej strony internetowej pod warunkiem, iż będziecie Państwo przestrzegać naszych praw i nie naruszać ich, w szczególności naszych praw do korzystania z naszych dzieł w ramach praw autorskich do przedmiotowej strony internetowej. Oznacza to, iż nie jesteście Państwo uprawnieni do przetwarzania przedmiotowej strony internetowej w całości lub w części, niezależnie od tego, czy ma to miejsce online czy też już po pobraniu danych, jak również do przekazywania ich osobom trzecim lub udzielania im praw dotyczących naszej strony lub jej fragmentów. Każde nadużycie w przypadku korzystania z przedmiotowej strony internetowej może stanowić naruszenie ustawy o prawach autorskich, ustawy o ochronie znaków towarowych i ustawy o ochronie wzorów przemysłowych, ustawy o ochronie konkurencji lub innych ustaw. W przypadku przedmiotowego naruszenia jesteśmy uprawnieni do zakazania Państwu dalszego korzystania z naszej strony internetowej, do konfiskaty danych pochodzących z niej i przekazania ich od utylizacji oraz do dochodzenia od Państwa zwrotu za szkody, jakich doznaliśmy w ten sposób.

Każde skorzystanie ze strony internetowej, w całości lub w części, w szczególności
z tekstów, fragmentów tekstów, obrazów lub filmów i/lub danych audio, oraz inne związane z korzystaniem czynności, jak i tolerowanie lub zaniechanie, podlegają wyłącznie prawu polskiemu. W przypadku gdy nie jesteście Państwo konsumentem lub gdy ustawa o ochronie konsumentów nie przewiduje inaczej, sądem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej jest sąd rzeczowo właściwy dla naszej siedziby.

König Stahl Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do okresowej modyfikacji niniejszych warunków użytkowania i do ich technicznej i prawnej aktualizacji. W przypadku nieskuteczności poszczególnych regulacji niniejszego porozumienia dotyczącego warunków korzystania skuteczność pozostałych regulacji pozostaje nienaruszona. Nieskuteczną regulację zastępuje wówczas takie postanowienie, które jak najbardziej odpowiada ekonomicznemu sensowi i celowi nieskutecznej regulacji. Podobna regulacja obowiązuje w przypadku zaistnienia luki w niniejszych warunkach użytkowania.

1.               Informacje ogólne

1.1             Niniejsza Deklaracja ochrony danych wyjaśnia, jakie informacje podczas korzystania z oferty internetowej Grupy KÖNIGSTAHL (zwanej dalej KS lub my) pozostają, względnie są zbierane i przechowywane, a także jak następnie te dane są chronione przez KS.

1.2             Niniejsza Deklaracja ochrony danych dotyczy stron internetowych i usług KS, które są świadczone przez nas samych lub na zlecenie. Nie mamy wpływu na odnośniki wychodzące z naszych serwisów.

1.3             Ochrona danych osobowych jest dla nas ważną kwestią.

2.               Zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych

2.1             Podczas odwiedzin na naszej stronie internetowej, serwery zapisują informacje, które Państwa przeglądarka wysyła przy każdych odwiedzinach naszej strony internetowej. Wpisy te mogą zawierać informacje o Państwa zapytaniu, adresie internetowym, adresie IP, używanej przeglądarce, języku przeglądarki, godzinie i dacie zapytania. Zostaje wygenerowany jeden lub więcej plików cookie jednoznacznie identyfikujących Państwa i przeglądarkę.

2.2             Dane, które zostały podane przez Państwa podczas rejestracji, względnie zostały automatycznie zaprotokołowane, zostaną przekazane stronom trzecim bez Państwa zgody wyłącznie wtedy, gdy będziemy zobowiązani do tego na mocy przepisów lub orzeczenia sądu lub o ile ich podanie jest konieczne w przypadku ataków na naszą infrastrukturę w celu podjęcia działań prawnych lub egzekwowania prawa. W innych celach handlowych lub niehandlowych podanie danych nie następuje.

2.3             Podane dane mogą być używane przez dostawców usług stron trzecich wyłącznie w celu, w jakim zostały przekazane.

3.               Stosowanie plików cookie

3.1             Nasze strony internetowe korzystają z plików cookie w kilku miejscach. Służą one temu, aby uczynić naszą ofertę skuteczniejszą i bardziej przyjazną użytkownikowi. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane przez przeglądarkę na Państwa komputerze. Dane są przy tym zbierane i przechowywane wyłącznie w formie anonimowej lub pod pseudonimem i nie umożliwiają identyfikacji Państwa osoby. Większość ze stosowanych przez nas plików cookie to tzw. pliki sesyjne, które są usuwane, gdy sesja Państwa przeglądarki zostanie zamknięta. Pliki cookie nie wyrządzają szkód Państwa komputerowi i nie zawierają wirusów.

3.2             Umieszczane są następujące pliki cookie (czas istnienia na okres jednej sesji):

 • PHPSESSID (wygasa po zakończeniu sesji).

3.3             Podczas stosowania Google Analytics dodatkowo instalowane są:

 • _ga (2 lata);
 • _gid (24 godziny);
 • _gat (1 minuta);
 • AMP_TOKEN (od 30 sekund do 1 roku);
 • _gac_* (90 dni);
 • __utma (2 lata od ostatniej aktualizacji);
 • __utmt (10 minut);
 • __utma (30 minut od ostatniej aktualizacji);
 • __utma (6 miesięcy od ostatniej aktualizacji);
 • __utmc: (wygasa po zakończeniu sesji);
 • __utmv: (2 lata od ostatniej aktualizacji).

4.               Bezpieczeństwo danych

4.1             KS stosuje techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby przetwarzane przez nas Państwa dane chronić przed przypadkową lub umyślną manipulacją, utratą, zniszczeniem oraz przed dostępem osób trzecich. Nasze środki bezpieczeństwa są stale poprawiane za sprawą rozwoju technologicznego. Niemniej, nie możemy zagwarantować ochrony danych przed przechwyceniem, użyciem niezgodnym z prawem, nieuzasadnionym użyciem oraz modyfikacją, jak również przed przypadkowym ujawnieniem lub dostępem, a także przed nieautoryzowanym działaniem osoby trzeciej.

5.               Odnośniki do innych usługodawców

5.1             Nasze strony internetowe mogą zawierać odnośniki do innych usługodawców oraz odnośniki do naszych ofert w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram, Google+, LinkedIn). Niniejsza Deklaracja ochrony danych dotyczy tylko naszych stron internetowych i usług, które są świadczone przez nas samych lub przez osoby trzecie działające na nasze zlecenie. Nie mamy wpływu na odnośniki wychodzące z naszych serwisów. Nie ponosimy odpowiedzialności, czy ci usługodawcy lub operatorzy platform mediów społecznościowych stosują się do przepisów dotyczących ochrony danych.

6.               Korzystanie z oprogramowania do analizy internetowej

6.1             Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej należącej do Google LLC, (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). Korzystanie obejmuje tryb „Universal Analytics”. Dzięki temu jest możliwe przypisanie danym, sesjom i interakcjom dokonanym przy pomocy kilku urządzeń pseudonimowego identyfikatora użytkownika danych, co pozwala analizować działania użytkownika na różnych urządzeniach.

Google Analytics używa tzw. „cookies”, plików tekstowych, które są przechowywane na Państwa komputerze i które umożliwiają analizę tego, jak korzystają Państwo ze stron internetowych. Informacje wygenerowane przez plik cookie o sposobie Państwa korzystania z tej strony internetowej są z reguły przenoszone do serwera Google w USA i tam przechowywane. Tym niemniej, w przypadku aktywacji anonimizacji adresu IP na tej stronie internetowej, Państwa adres IP zostanie skrócony przez Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej i innych państw będących stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych wypadkach cały Państwa adres IP zostanie przeniesiony na serwer Google w USA i tam skrócony. W ramach Google Analytics adres IP przekazywany przez Państwa przeglądarkę nie jest łączony przez Google z innymi danymi. Na zlecenie administratorów tej strony, Google wykorzystuje te informacje celem analizowania korzystania przez Państwa ze strony internetowej, sporządzania sprawozdań dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz celem świadczenia na rzecz operatorów stron internetowych dalszych usług powiązanych z korzystaniem ze stron internetowych i z Internetu. Z tych celów wynika też nasz uprawniony interes odnośnie przetwarzania danych. Sesje i kampanie zostaną zamknięte po upływie określonego czasu. Standardowo sesje zostają zakończone po 30 minutach nieaktywności, a kampanie – po upływie sześciu miesięcy. Limit czasu dla kampanii może wynosić najwyżej dwa lata. Bardziej szczegółowe informacje na temat Warunków korzystania oraz na temat ochrony danych znajdują się pod adresem: https://www.google.com/analytics/terms/de.html lub też: https://policies.google.com/?hl=de.

Mogą Państwo uniemożliwić zapisywanie plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki internetowej; zwracamy jednak uwagę na to, iż w takim przypadku może dojść do ograniczenia możliwości korzystania ze wszystkich funkcji niniejszej strony internetowej. Ponadto mogą Państwo uniemożliwić pobieranie danych (włączając w to adres IP) wygenerowanych przez plik cookie i dotyczących korzystania przez Państwa ze strony internetowej, jak również uniemożliwić przetwarzanie tych danych przez Google, poprzez pobranie Browser-Add-on  oraz zainstalowanie. Pliki cookie typu „opt-out” uniemożliwiają pobieranie w przyszłości Państwa danych podczas odwiedzin na tej stronie internetowej. Aby uniemożliwić pobieranie przez Universal Analytics z różnych urządzeń, muszą Państwo zastosować opcję „opt-out” na wszystkich używanych systemach. Plik cookie opt-out zostanie umieszczony po kliknięciu w link: Google Analytics deaktivieren.

7.               Pozostałe

7.1             Zgodnie z przepisami, w każdej chwili otrzymają Państwo, bez podania powodów, dostęp do zapisanych przez nas Państwa danych. W każdym momencie mogą Państwo nakazać zablokowanie, sprostowanie lub usunięcie zebranych przez nas danych odnoszących się do Państwa. W każdym momencie mogą Państwo, bez podania powodów, wycofać udzieloną nam zgodę na zbieranie danych i korzystanie z nich. Prosimy uwzględnić, że może iść to w parze z utratą usług, na które wyrazili Państwo zgodę (konkurs, newsletter itd.). W tej sprawie uprzejmie prosimy o kontakt pod adresem e-mail: iod@perfectinfo.pl .

7.2             Korzystając z naszej strony internetowej, przyjmują Państwo do wiadomości wyżej opisane korzystanie z danych. Niniejsza Deklaracja ochrony danych jest ważna ze skutkiem natychmiastowym i zastępuje wszelkie wcześniejsze deklaracje. Niniejsza Deklaracja ochrony danych może zostać zaktualizowana w związku ze zmianami prawnymi, technicznymi lub handlowymi. Podejmiemy stosowne środki, aby poinformować Państwa o tym, w zależności od znaczenia wprowadzonych zmian.

Klauzula obowiązku informacyjnego dla KÖNIG STAHL Sp. z o.o.

 

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rade (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), informuję, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest KÖNIG STAHL Sp. z o. o.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Paweł Maliszewski ( iod@perfectinfo.pl )
 3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 4 pkt 2 Rozporządzenia, w celu realizacji

ustawowych i statutowych zadań KÖNIG STAHL Sp. z o. o.. i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

 1. Odbiorcami danych osobowych są Pracownicy KÖNIG STAHL Sp. z o. o.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w okresie niezbędnym do realizacji Państwa obsługi oraz w zgodzie z wymogami prawa.
 3. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub

ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

oraz prawo do przenoszenia danych.

 1. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w

dowolnym momencie bez wpływu na zgodność w prawem przetwarzania, którego dokonano

na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek w przypadku ich niepodania nie będziemy w stanie świadczyć Państwu usług.
 3. Nie podlegają Państwo zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.