Ochrona Danych – Polityka Prywatności

Dane rejestrowe

König Stahl Sp. z o.o.

ul. Cybernetyki 10 02-677 Warszawa

Telefon: +48 22 5496 133

e-mail: zarzad@koenigstahl.pl

www.koenigstahl.pl

Rejestr Handlowy KRS: 0000120519

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego

Zarząd:

Sławomir Brzozowski – Prezes

Witamy Państwa serdecznie w naszym serwisie internetowym i cieszymy się, że nasze przedsiębiorstwo i produkty wzbudziły Państwa zainteresowanie. Serwis internetowy www.koenigstahl.pl jest przedmiotem poniższych warunków użytkowania, które obowiązują pomiędzy Użytkownikiem a König Stahl Sp. z o.o. jako Administratorem Serwisu internetowego w chwili jego użytkowania. W przypadku gdy uzgodnienia szczegółowe dotyczące korzystania z przedmiotowej strony internetowej odbiegają od poniższych warunków użytkowania, właściwa informacja zostanie zamieszczona w odpowiednim miejscu. Wówczas obowiązują szczegółowe warunki użytkowania. Poniżej zamieszczamy ważne informacje dotyczące korzystania z naszego serwisu internetowego.

Serwis należy do KÖNIG STAHL Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-677) przy ul. Cybernetyki 10.

W każdej chwili mogą się Państwo skontaktować z Administratorem, wysyłając wiadomość na adres e-mail zarzad@koenigstahl.pl lub dzwoniąc pod numer tel.: +48 22 5496 133.

Pozdrawiamy i życzymy udanego korzystania z Serwisu,

Zespół Serwisu www.koenigstahl.pl.

 • 1. Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Za pośrednictwem Serwisu, Administrator świadczy na rzecz Użytkowników usługi drogą elektroniczną polegające na zapewnianiu Użytkownikom możliwości:
  • przeglądania zawartości Serwisu,
  • pobrania materiałów dodatkowych na dysk komputera lub do pamięci urządzenia,
  • zapisania się do Newslettera,
  • założenia konta Użytkownika.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Serwisu, a także prawa i obowiązki Administratora i Użytkownika.
 3. Do korzystania z Serwisu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika. Wystarczające są:
  • dostęp do Internetu,
  • standardowy system operacyjny,
  • standardowa przeglądarka internetowa,
  • posiadanie aktywnego adresu e-mail – w celu rejestracji konta Użytkownika i zapisu na Newsletter.
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Serwisie.
 5. Użytkownik może przeglądać zawartość Serwisu anonimowo, tj. bez konieczności podawania jakichkolwiek danych, ale w celu założenia konta Użytkownika lub skorzystania z formularza kontaktowego wymagane jest podanie określonych danych osobowych. Zasady postępowania z danymi osobowymi zostały opisane w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://www.koenigstahl.pl/pl/ochronadanych/
 6. Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne.
 7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownikowi i przekazu danych w związku z korzystaniem z Serwisu, Administrator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 8. Administrator podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Serwisu. Użytkownik powinien poinformować Administratora o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu.
 • 3.Zawartość Serwisu
 1. Zawartość Serwisu tworzą materiały tekstowe, graficzne, zdjęciowe oraz audio-wizualne.
 2. Zawartość Serwisu dostępna jest publicznie dla wszystkich Użytkowników.
 3. W Serwisie mogą być zawarte hiperłącza przekierowujące Użytkownika na strony zewnętrzne.
 4. Zawartość Serwisu objęta jest ochroną prawno-autorską. Rozpowszechnianie treści dostępnych w Serwisie bez uprzedniej zgody podmiotów uprawnionych może stanowić naruszenie praw autorskich i skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
 5. Na zawartość Serwisu składają się również formularze, które pozwalają skontaktować się z Administratorem lub poprosić o kontakt ze strony Administratora.
 • 4.Materiały dodatkowe
 1. Za pośrednictwem Serwisu Administrator może udostępniać Użytkownikowi do pobrania dodatkowe materiały, takie jak: Katalogi architektoniczne, Specyfikacje, Katalogi Systemowe, Katalogi Interaktywne, Instrukcje Warsztatowe, Oceny techniczne, certyfikaty i klasyfikacje.
 2. Dodatkowe materiały mogą być dostępne do pobrania w różnych miejscach Serwisu. Materiały mogą być rozpowszechnianie jako pojedyncze pliki lub archiwa .zip lub .rar.
 3. Część materiałów dodatkowych może być dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników, tj. tych, którzy posiadają konto Użytkownika w Serwisie.
 • 5.Newsletter
 1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik może zapisać się do Newslettera, zaznaczając stosownej treści checkbox w ramach formularza zapisu na Newsletter.
 2. Newsletter polega na przesyłaniu na podany przez Użytkownika adres e-mail informacji o nowościach, promocjach, produktach i usługach Administratora.
 3. Na podstawie danych podanych przez Użytkownika w formularzu założenia konta, Administrator może personalizować treść wiadomości wysyłanych do Użytkownika w ramach Newslettera.
 4. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera, klikając w specjalny link znajdujący się w każdej wiadomości wysłanej w ramach Newslettera lub kierując stosowne żądanie do Administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 • 6.Konto Użytkownika
 1. Użytkownik może założyć w Serwisie konto.
 2. W celu założenia konta, Użytkownik musi wypełnić formularz rejestracyjny, podając dane niezbędne do założenia konta oraz składając stosowne oświadczenia z wykorzystaniem mechanizmu checkboxów.
 3. Po prawidłowym wypełnieniu formularza i przesłaniu go z wykorzystaniem automatycznego mechanizmu Serwisu, na podany przez Użytkownika adres e-mail zostaje wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie przez Użytkownika w link aktywacyjny spowoduje założenie konta. Z tą chwilą umowę o prowadzenie konta uważa się za zawartą pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem.
 4. Umowa o prowadzenie konta jest nieodpłatna i zostaje zawarta na czas nieokreślony z możliwością jej wypowiedzenia przez każdą ze stron bez zachowania terminu wypowiedzenia. Rozwiązanie umowy skutkuje usunięciem konta. Zgłoszenie żądania usunięcia konta jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy.
 5. Użytkownik uzyskuje dostęp do konta poprzez zalogowanie z wykorzystaniem adresu e-mail oraz hasła podanych w ramach formularza rejestracyjnego. Hasło może być w każdej chwili zmienione przez Użytkownika.
 6. W ramach konta Użytkownik może modyfikować swoje dane przypisane do Konta oraz pobierać dodatkowe materiały dostępne tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
 7. Podczas zakładania konta Użytkownik może wyrazić zgodę na kontakt Administratora w celu przedstawienia treści marketingowych i handlowych.
 • 7.Reklamacje
 1. Użytkownik może składać reklamacje w związku z korzystaniem z Serwisu.
 2. Reklamacja powinna zawierać:
  • oznaczenie Użytkownika,
  • przedmiot reklamacji,
  • okoliczności uzasadniające reklamację,
  • żądanie Użytkownika w związku z reklamacją.
 3. Reklamacje można składać w postaci wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Administratora, tj. zarzad@koenigstahl.pl.
 4. Administrator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od doręczenia reklamacji Administratorowi. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji zawiadomi Użytkownika w ten sam sposób, w jaki wysłana została mu reklamacja.
 • 8.Dane osobowe i pliki cookies
 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu świadczenia usług drogą elektroniczną.
 1. Zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies w ramach Serwisu opisane są w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem https://www.koenigstahl.pl/pl/ochronadanych/§ 9.Odpowiedzialność Administratora
 1. Administrator dołoży wszelkich starań, aby Serwis dostępny był dla Użytkownika bez przerw i zakłóceń.
 2. Administrator nie jest jednak w stanie zagwarantować, że Serwis będzie dostępny dla Użytkownika bez przerw i zakłóceń, w szczególności ze względu na konieczne prace techniczne lub modernizacyjne. W związku z tym, Administrator zastrzega sobie prawo do przerw w dostępności Serwisu, w szczególności ze względu na konieczne do przeprowadzenia prace techniczne lub modernizacyjne.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiejkolwiek szkody poniesione przez Użytkownika w związku z przerwami w dostępności Serwisu.
 4. Administrator może podjąć decyzję o zakończeniu działalności w dowolnym momencie i z dowolnych przyczyn bez konieczności tłumaczenia tych przyczyn Użytkownikowi. W takiej sytuacji, Administrator powiadomi o swojej decyzji Użytkownika.
 • 10.Pozostałe postanowienia
 1. Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie oraz w Serwisie.
 2. Użytkownicy, którzy posiadają konto w Serwisie zostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu ich dotyczącej, pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta.

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU WWW.KOENIGSTAHL.PL

 1. INFORMACJE PODSTAWOWE
  • Niniejsza polityka prywatności opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi w ramach serwisu https://www.koenigstahl.pl/pl (dalej jako „Serwis”).
  • Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest

KÖNIG STAHL Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-677) przy ul. Cybernetyki 10,

tel.: +48 22 549 61 33, adres e-mail: zarzad@koenigstahl.pl.

 • Każdy podmiot korzystający z Serwisu jest jego „Użytkownikiem”.
 • Dane osobowe Użytkownika Serwisu przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako „RODO”.
 • Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@koenigstahl.pl.
 1. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH
  • Formularz kontaktowy oraz formularz Zapytanie ofertowe
   • Dane osobowe przysłane Administratorowi przez Formularz kontaktowy lub Zapytanie ofertowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na odpowiedzi na wiadomości Użytkownika oraz prowadzenie komunikacji z Użytkownikiem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
   • W przypadku gdy Użytkownik zwróci się do Administratora z prośbą o przedstawienie oferty handlowej, jego dane osobowe będą przetwarzane w tym celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tzn. podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
   • [Zgody marketingowe] Jeżeli Użytkownik wysyłając wiadomość za pomocą Formularza kontaktowego lub formularza ofertowego dobrowolnie zaznaczy nieobowiązkowe zgody znajdujące się pod formularzami (na marketing mailowy lub marketing telefoniczny), jego dane osobowe w zależności od wyrażonych zgód i podanych danych, będą przetwarzane w celach:
 1. wysyłania przez König Stahl Sp. z o.o. treści marketingowych i handlowych dotyczących oferty König Stahl Sp. z o.o. drogą elektroniczną na podany w formularzu adres e-mail;
 2. kontaktowania się drogą telefoniczną ze strony König Stahl Sp. z o.o. w celu przedstawiania treści marketingowych i handlowych dotyczących oferty König Stahl Sp. z o.o. na podany w formularzu numer telefonu.
  • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych opisanych w punkcie 2.1.3 powyżej jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z wyrażonymi zgodami marketingowymi) polegający na marketingu i promocji swoich produktów i swojej działalności.
 • Newsletter
  • Użytkownik chcąc zapisać się do Newslettera, musi przekazać Administratorowi swój adres e-mail za pośrednictwem formularza zapisu do Newslettera. Dane przekazane Administratorowi podczas zapisu do Newslettera (adres e-mail) wykorzystywane są w celu przesyłania Użytkownikowi Newslettera z aktualnościami, materiałami informacyjnymi, handlowymi i marketingowymi np. o nowościach i wydarzeniach związanych z działalnością König Stahl Sp. z o. o.
  • Podczas zapisu na Newsletter Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie treści marketingowych i handlowych na wskazany adres e-mail. Podstawą prawną przetwarzania adresu e-mail jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegający na przedstawieniu treści marketingowych i handlowych König Stahl Sp. z o. o. (promocja i marketing) w związku z wyrażoną zgodą.
  • Jeżeli Użytkownik podczas zapisu na Newsletter poda dobrowolnie swój numer telefonu oraz wyrazi zgodę na kontakt telefoniczny, jego dane osobowe (numer telefonu) będą przetwarzane w celu kontaktowania się drogą telefoniczną ze strony König Stahl Sp. z o.o. w celu przedstawiania treści marketingowych i handlowych dotyczących oferty König Stahl Sp. z o.o. na podany w formularzu numer telefonu na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z wyrażoną zgodą marketingową) polegającego na marketingu i promocji swoich produktów i swojej działalności
 • Rejestracja – Konto Użytkownika
  • Zakładając konto, Użytkownik podaje niezbędne dane do założenia konta, takie jak adres e-mail, imię i nazwisko.
  • Dane przekazane w związku z założeniem konta, przetwarzane są w celu założenia i utrzymywania konta na podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranej poprzez rejestrację konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Po założeniu konta Użytkownik będzie miał możliwość pobrania materiałów dostępnych tylko dla zarejestrowanych Użytkowników, zgodnie z Regulaminem Serwisu.
  • [Zgody marketingowe] Jeżeli podczas rejestracji Użytkownik poda dobrowolnie więcej danych oraz dobrowolnie zaznaczy nieobowiązkowe zgody znajdujące się pod formularzem (na marketing mailowy lub marketing telefoniczny), jego dane osobowe w zależności od wyrażonych zgód i podanych danych, będą przetwarzane w celach:
 1. wysyłania przez König Stahl Sp. z o.o. treści marketingowych i handlowych dotyczących oferty König Stahl Sp. z o.o. drogą elektroniczną na podany w formularzu adres e-mail;
 2. kontaktowania się drogą telefoniczną ze strony König Stahl Sp. z o.o. w celu przedstawiania treści marketingowych i handlowych dotyczących oferty König Stahl Sp. z o.o. na podany w formularzu numer telefonu.
  • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych opisanych w punkcie 2.3.3 powyżej jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z wyrażonymi zgodami marketingowymi) polegający na marketingu i promocji swoich produktów i swojej działalności.

 

 1. PRAWA UŻYTKOWNIKÓW
  • Na zasadach opisanych w RODO, Użytkownikom przysługują następujące prawa:
   • prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich kopii (art. 15 RODO);
   • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO);
   • prawo żądania usunięcia danych (art. 17 RODO);
   • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);
   • prawo żądania przenoszenia danych tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w celu zawarcia i wykonywania umowy w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);
   • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w tym w celach marketingowych (art. 21 RODO);
   • prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, Użytkownik ma prawo wycofać ją w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem;
   • prawo wycofania zgody na marketing mailowy lub telefoniczny – jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na kontakt w celach marketingowych i handlowych na podany przez siebie w formularzu adres e-mail lub numer telefonu, ma prawo odwołać taka zgodę w każdym momencie.
   • Użytkownik posiada również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO.
  • Jak realizować swoje prawa?
   • W celu realizacji swoich praw prosimy wysłać wniosek ze swoim żądaniem na adres mailowy: zarzad@koenigstahl.pl oraz na adres mailowy iod@koenigstahl.pl.
   • Jeżeli w ciągu 14 dni Użytkownik nie otrzyma żadnej odpowiedzi (czasami wiadomości e-mail nie dochodzą, albo trafiają do spamu), prosimy o wykonanie połączenia na numer telefonu: +48 22 549 61 33 lub +48 500 492 209.
   • Osoby, które zapisały się na newsletter oraz wyraziły zgodę kontakt mailowy drogą elektroniczną mają możliwość wycofania swoich zgód poprzez kliknięcie w link znajdujący się w wiadomości newsletterowej lub w wiadomości potwierdzającej wyrażone zgody marketingowe.
 1. ODBIORCY DANYCH
  • Dla prawidłowego funkcjonowania Firmy, w tym dla realizacji zawieranych umów konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. obsługa informatyczna, dostawca oprogramowania, hosting serwerów, serwis systemów informatycznych). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
  • Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.
  • Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
   • dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania informatyczne, techniczne i organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności spółki, w tym strony internetowej i świadczonych za jej pośrednictwem usług elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Serwisu, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi);
   • dostawcy usług prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi odpowiednie wsparcie (kancelaria prawna lub firma windykacyjna);
   • kurierzy, firmy transportowe, logistyczne w celu dostarczenia Użytkownikowi zamówionego towaru.
 1. OKRES PRZECHOWYWANIA
  • Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  • Dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit f RODO) będą przetwarzane przez czas istnienia tego interesu lub do momentu wśnienia skutecznego sprzeciwu na przetwarzanie danych.
  • Dane przetwarzane w celach kontaktów marketingowych będą przetwarzane do momentu wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie w tym celu lub do momentu wycofania zgód na kontakt w celach marketingowych.
  • Dane przetwarzane na podstawie umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO) będą przetwarzane przez czas jej trwania a następnie przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń.
 2. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale może być konieczne w celu realizacji danego celu przetwarzania.
  • W zamieszczonych w Serwisie formularzach pola wymagane zostały oznaczone gwiazdką. Wpisywanie pozostałych danych do formularzy jest dobrowolne.
 3. INFORMACJE O BRAKU PROFILOWANIA I BRAKU PRZEKAZANIA DANYCH POZA EOG

Dane osobowe Użytkowników nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu ani nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

POLITYKA PLIKÓW COOKIES SERWISU WWW.KOENIGSTAHL.PL

 

 1. INFORMACJE PODSTAWOWE
  • Niniejsza polityka plików cookies opisuje zasady wykorzystywania plików cookies w ramach serwisu https://www.koenigstahl.pl/pl (dalej jako „Serwis”).
  • Administratorem Serwisu jest

KÖNIG STAHL Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-677) przy ul. Cybernetyki 10,

tel.: +48 22 549 61 33, adres e-mail: zarzad@koenigstahl.pl.

 • Każdy podmiot korzystający z Serwisu jest jego „Użytkownikiem”.
 1. CZYM SĄ PLIKI COOKIES?
  • Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej Serwis (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający Serwis)
  • Dane są przy tym zbierane i przechowywane wyłącznie w formie anonimowej lub pod pseudonimem i nie umożliwiają Administratorowi identyfikacji Użytkownika. Pliki cookie nie wyrządzają szkód komputerowi Użytkownika i nie zawierają wirusów.
 2. JAKIE PLIKI COOKIES WYKORZYSTUJEMY I DO CZEGO?
  • Wykorzystywane przez Serwis pliki cookies można podzielić na:
   • sesyjne – są aktywne przez czas trwania bieżącej sesji czyli do momentu zamknięcia przeglądarki;
   • trwałe – są aktywne po zakończeniu sesji i będą aktywne do wygaśnięcia lub do momentu ich usunięcia przez Użytkownika;
   • własne – są zapisywane i wykorzystywane przez serwis koenigstahl.pl;
   • stron trzecich (innych podmiotów) – są zapisywane i wykorzystywane przez podmioty trzecie;
   • istotne – są niezbędne do prawidłowego wyświetlania treści na stronie;
   • funkcjonalne – są stosowane w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu funkcjonalności strony;
   • analityczne – pozwalają na analizowanie preferencji Użytkowników odwiedzających Serwis;
   • reklamowe – pozwalają na wyświetlanie reklam Użytkownikom w tym reklam spersonalizowanych.
  • Pod poniższym linkiem wymieniamy stosowane pliki cookies Administratora oraz stron trzecich:

Lista plików cookies

 1. JAK ZARZĄDZAĆ PLIKAMI COOKIES?
  • Po wejściu pierwszy raz na nasz Serwis na dole strony pojawia się informacja o stosowanych plikach cookies. Użytkownik ma możliwość zaakceptowania wszystkich plików cookies lub przejścia do „USTAWIEŃ PRYWATNOŚCI” na których może wyrazić zgodę na poszczególne pliki cookies w zależności od celu ich stosowania (istotne, funkcjonalne, analityczne, reklamowe).
  • Użytkownik ma również możliwość zablokowania wszystkich plików cookies.
  • Administrator informuje również Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
  • Wszystkie pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej (wyczyszczenie plików cookies), programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 2. Pliki cookies podmiotów trzecich
  • Google Ads

Administrator korzysta z programu reklamowego Google Ads obsługiwanego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA w celu prowadzenia kampanii reklamowych, w tym remarketingowych. Dane w tym celu są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na marketingu własnych produktów lub usług.

Jeżeli Użytkownik wyrazi zgodę na stosowanie plików cookies reklamowych, po wejściu na Serwis na urządzeniu Użytkownika zostanie zapisany plik remarketing cookie firmy Google, który na podstawie odwiedzanych przez Użytkownika stron umożliwi wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach Użytkownika.

Administrator korzystając z Google Ads, nie gromadzi jakichkolwiek danych, które pozwalałaby na identyfikację Użytkownika. Ewentualne zestawienie danych w taki sposób, że nabierają one charakteru danych osobowych, może być dokonywane wyłącznie po stronie Google, za co Administrator nie ponosi odpowiedzialności ponieważ Google realizuje te działania na podstawie umowy zawartej z Użytkownikiem jako użytkownikiem usług Google.

Administrator, korzystając z Google Ads, definiuje wyłącznie grupy odbiorców, do których mają docierać jego reklamy. To Google podejmuje decyzję, kiedy i w jaki sposób zaprezentuje Użytkownikowi reklamę Administratora.

Istnieje możliwość zablokowania plików cookies Google Ads przy wykorzystaniu mechanizmu Ustawień zaimplementowanego w Serwisie albo za pomocą ustwień reklam bezpośrednio po stronie Google: https://adssettings.google.com/.

Informacje o tym jak Google przetwarza dane Użytkowników opisane są w polityce prywatności Google:  https://policies.google.com/privacy. Zachęcamy do przeczytania!

 • Google Analitics

Administrator korzysta z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Dane w tym celu są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji strony internetowej.

 

 

Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o korzystaniu z Serwisu. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwerów Google, które mogą znajdować się w całym świecie i tam przechowywane.

Administrator korzystając z Google Ads nie gromadzi jakichkolwiek danych, które pozwalałaby na identyfikację Użytkownika. W związku z tym, dane gromadzone w ramach Google Analytics nie mają dla Administratora charakteru danych osobowych.

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z wykorzystywaniem przez Google danych z witryn i aplikacji, które korzystają z usług Google, zachęcam do zapoznania się z tymi informacjami.

 

 • Treści z serwisów zewnętrznych (np. You Tube)

Administrator osadza w Serwisie treści z serwisów zewnętrznych, w szczególności filmy z serwisu YouTube. W związku z tym, wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC związane z usługą YouTube, w tym pliki cookies DoubleClick.

Podczas gdy Użytkownik odtwarza film w naszym Serwisie otrzymuje o tym informacje, nawet jeśli Użytkownik nie posiada profilu w YouTube czy nie jest akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z adresem IP) jest przesyłana przez przeglądarkę Użytkownika bezpośrednio do serwera Google (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.

Jeśli Użytkownik jest zalogowany w serwisie danego usługodawcy (np. YouTube), to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę w naszym Serwisie do profilu Użytkownika w danym serwisie społecznościowym. Cele i zakresy gromadzenia danych opisane zostały w politykach prywatności poszczególnych serwisów (np. YouTube).

Użytkownik, który nie chce aby inni usługodawcy (np. Google w związku z YouTube) łaczyli dane zebrane w trakcie odtwarzania filmu lub zapoznawania się z innymi treściami w naszym Serwisie bezpośrednio z profilem Użytkownika w danym serwisie, powinni się tego serwisu wylogować albo całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

 • Wtyczki społecznościowe.

Na stronach Serwisu używane są wtyczki następujących portali społecznościowych: Facebook, Linkedin i Instagram.

Wtyczki do portali społecznościowych to interaktywne elementy w Serwisie, umożliwiające udostępnianie treści z Serwisu w social mediach oraz pozwalające na bezpośrednie przekierowywanie Użytkownika odwiedzającego Serwis do profili społecznościowych firmy.

Po kliknięciu przez Użytkownika danej wtyczki, nawiązywane jest bezpośrednie połączenie z serwerem danego portalu społecznościowego i może on wówczas gromadzić informacje i korzystać z plików cookies.

Jeżeli Użytkownik jest zalogowany do własnego konta w danym portalu społecznościowym, portal ten może przypisać wizytę Użytkownika w Serwisie do konta Użytkownika w portalu. Informacje o celu gromadzenia danych, zakresie gromadzonych danych, ich dalszym przetwarzaniu i wykorzystywaniu przez poszczególne portale społecznościowe oraz związanych z tym prawach Użytkowników i możliwych ustawieniach w celu ochrony prywatności podane są w politykach prywatności poszczególnych portali społecznościowych.

Jeśli Użytkownik posiadający profil w którymś z portali społecznościowych nie chce, aby operator danego portalu gromadził dane za pośrednictwem Serwisu i łączył je z innymi zapisanymi danymi, przed odwiedzeniem Serwisu powinien wylogować się z danego portalu społecznościowego i ewentualnie usunąć odpowiednich plików cookies.

 1. Logi serwera

Korzystanie z Serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona internetowa. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzysta Użytkownik. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Serwisem, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

 

 

Lista plików cookies

 

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych zawartych

w korespondencji e-mail prowadzonej z KÖNIG STAHL Sp. z o. o

 

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych 2016/679  – dalej jako „RODO”, przekazujemy następujące informacje na temat przetwarzania danych osobowych zawartych w korespondencji e-mail prowadzonej z KÖNIG STAHL Sp. z o. o.

I. Administrator i Inspektor Danych Osobowych

Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest KÖNIG STAHL Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-677) przy ul. Cybernetyki 10, tel.: +48 22 549 61 10, adres e-mail: zarzad@koenigstahl.pl.

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), kontakt do IOD e-mail: iod@koenigstahl.pl.

II. Cele przetwarzania i podstawy prawne przetwarzania

Podane przez Panią/Pana w wiadomości e-mail dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia z Panią/Panem korespondencji elektronicznej, w tym odpowiedzi na zadane pytania i udzielenia stosownych informacji, a także ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych w powyższych celach jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na obsłudze prowadzonej z Panią/Panem korespondencji, dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami.

Jeżeli zwróci się Pani/Pan do nas z prośbą o przedstawienie oferty handlowej, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przesłania odpowiedniej oferty na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tzn. podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Jeżeli jest Pani/Pan stroną umowy zawartej z KÖNIG STAHL Sp. z o. o, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie tej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w celu jej prawidłowego wykonania (konieczna komunikacja w celu prawidłowego wykonania umowy/zlecenia).

Jeśli jest Pani/Pan osobą wyznaczoną do kontaktu przez naszego Dostawcę, Kontrahenta lub Klienta w celu realizacji przedmiotu umowy, będziemy przetwarzać Pani/Pana dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jakim jest prowadzenie komunikacji w związku z zawartą umową lub przyjętym zleceniem.

III. Odbiorcy danych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi informatyczne (serwis oprogramowania, hosting skrzynek mailowych, hosting serwerów), prawne, doradcze, ubezpieczeniowe na podstawie stosownych umów oraz podmioty upoważnione do otrzymania Państwa danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

IV. Okres przechowywania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do obsługi prowadzonej korespondencji, przedłużony odpowiednio o okres wynikający ze związku korespondencji z zawartym stosunkiem prawnym, obowiązkami archiwizacyjnymi, dochodzeniem ewentualnych roszczeń lub innymi obowiązkami wymaganymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

V. Prawa osób

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich kopii (art. 15 RODO);
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO);
 • żądania usunięcia danych (art. 17 RODO);
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
 • przenoszenia danych do otrzymania od Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim Pani /Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 21 RODO);

W celu realizacji swoich praw prosimy skierować żądanie na adres e-mail: zarzad@koenigstahl.pl, iod@koenigstahl.pl lub pocztą na adres siedziby Administratora.

Każda osoba fizyczna posiada również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO.

VI. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie Pani/Pana danych osobowych w zakresie imię i nazwisko i adres e-mail jest dobrowolne, ale konieczne do prowadzenia korespondencji e-mail. Podanie innych danych w treści korespondencji jest również dobrowolne i zależne od sprawy, z którą zwraca się Pani/Pan do KÖNIG STAHL Sp. z o. o.

VII. Informacje o braku profilowania i braku przekazania danych poza EOG

Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu ani nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Klauzula informacyjna dla Klientów

(osoby fizyczne; osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą; przedstawiciele, pracownicy, pełnomocnicy klientów)

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), a także w związku z naszą współpracą, przedstawiamy następujące informacje związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych:

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest KÖNIG STAHL Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-677) przy ul. Cybernetyki 10, tel.: +48 22 549 61 10, adres e-mail: zarzad@koenigstahl.pl (dalej „Administrator” lub „my”).
 • Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), kontakt do IOD : Monika Kacprzak – Inspektor Ochrony Danych, Radosław Szczerski – Zastępca Inspektora Ochrony Danych, e-mail: iod@koenigstahl.pl.
 • Przetwarzanie Państwa danych osobowych może odbyć się w następujących celach:
 • zawarcia, realizacji i zakończenia umowy, w tym realizacji zamówień (art. 6. ust.1 lit. b RODO),
 • wykonywania obowiązków wynikających z przepisów o: rachunkowości, podatkach oraz z innych zobowiązań wywodzących się z obowiązujących regulacji, np. możliwość wystawienia faktury (art. 6. ust.1 lit. c RODO),
 • realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora jakimi są: kontakt z Klientami, jego pracownikami, w tym prowadzenie wewnętrznych rejestrów Klientów służących umożliwieniu kontaktu przez Administratora z Klientami oraz ustalenie lub dochodzenie przez Administratora roszczeń cywilnoprawnych w ramach prowadzonej działalności, a także obrona przed takimi roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • W przypadku zawierania umowy bezpośrednio pomiędzy Państwem a Administratorem, podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla celów zawarcia umowy oraz jej wykonania.
 • W przypadku, gdy nie zawierali Państwo umowy bezpośrednio z Administratorem, podanie danych osobowych mogło być Państwa obowiązkiem wynikającym z relacji służbowej lub innej pomiędzy Państwem, a naszym Klientem. Konsekwencją niepodania danych mógł być brak możliwości wykonania określonych działań związanych z wykonaniem zawartych przez nas umów.
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas, trwania umowy, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją obowiązków podatkowych, rachunkowych i archiwizacyjnych przewidzianych przepisami prawa.
 • Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi informatyczne, prawne, doradcze, ubezpieczeniowe na podstawie stosownych umów oraz podmioty upoważnione do otrzymania Państwa danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 • Na zasadach opisanych w RODO, Przysługuje Państwu prawo do:
 • dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 • Państwa dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

Klauzula informacyjna dla Dostawców produktów i usług

(osoby fizyczne; osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą; przedstawiciele, pracownicy, pełnomocnicy dostawców produktów i usług)

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), a także w związku z naszą współpracą, przedstawiamy następujące informacje związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych:

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest KÖNIG STAHL Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-677) przy ul. Cybernetyki 10, tel.: +48 22 549 61 10, adres e-mail: zarzad@koenigstahl.pl (dalej „Administrator” lub „my”).
 • Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), kontakt do IOD :Monika Kacprzak – Inspektor Ochrony Danych, Radosław Szczerski – Zastępca Inspektora Ochrony Danych, mail: iod@koenigstahl.pl.
 • Przetwarzanie Państwa danych osobowych może odbyć się w następujących celach:
 • zawarcia, realizacji i zakończenia umowy, w tym realizacji zleceń i zamówień (art. 6. ust.1 lit. b RODO),
 • wykonywania obowiązków wynikających z przepisów o: rachunkowości, podatkach oraz z innych zobowiązań wywodzących się z obowiązujących regulacji (art. 6. ust.1 lit. c RODO),
 • realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora jakimi są: kontakt z Dostawcami, jego pracownikami, w tym prowadzenie wewnętrznych rejestrów Dostawców służących umożliwieniu kontaktu przez Administratora z Dostawcami oraz ustalenie lub dochodzenie przez Administratora roszczeń cywilnoprawnych w ramach prowadzonej działalności, a także obrona przed takimi roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • W przypadku zawierania umowy bezpośrednio pomiędzy Państwem a Administratorem, podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla celów zawarcia umowy oraz jej wykonania.
 • W przypadku, gdy nie zawierali Państwo umowy bezpośrednio z Administratorem, podanie danych osobowych mogło być Państwa obowiązkiem wynikającym z relacji służbowej lub innej pomiędzy Państwem, a naszym Dostawcą. Konsekwencją niepodania danych mógł być brak możliwości wykonania określonych działań związanych z wykonaniem zawartych przez nas umów.
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas, trwania umowy, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją obowiązków podatkowych, rachunkowych i archiwizacyjnych przewidzianych przepisami prawa.
 • Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi informatyczne, prawne, doradcze, ubezpieczeniowe na podstawie stosownych umów oraz podmioty upoważnione do otrzymania Państwa danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 • Na zasadach opisanych w RODO, przysługuje Państwu prawo do:
 • dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 • Państwa dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

Klauzula Informacyjna dla Użytkowników fanpage’a KÖNIG STAHL Sp. z o. o. w serwisach społecznościowych Facebook i Instagram

 

Szanowni Państwo,

Zgodnie z RODO*, pragniemy przekazać następujące informacje na temat przetwarzania danych osobowych Użytkowników naszych fanpage’y:

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych udostępnionych w trakcie korzystania z profilu https://www.facebook.com/KoenigStahl/ w serwisie Facebook oraz profilu https://www.instagram.com/koenigstahl/ w serwisie Instagram (dalej łącznie jako „fanpage”)  jest KÖNIG STAHL Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-677) przy ul. Cybernetyki 10, tel.: +48 22 549 61 33, adres e-mail: zarzad@koenigstahl.pl.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt do IOD : Monika Kacprzak – Inspektor Ochrony Danych, Radosław Szczerski – Zastępca Inspektora Ochrony Danych, e-mail: iod@koenigstahl.pl.

ZAKRES DANYCH

Administrator przetwarza dane osobowe osób, które pozostawiły na naszym fanpage’u jakikolwiek ślad np.: poprzez kliknięcie ikon: „Lubię to”, „Obserwowanie”, „Udostępnij” lub też poprzez pozostawienie komentarza.

Państwa dane osobowe są przetwarzane w zakresie: podstawowe dane identyfikacyjne (imię i nazwisko) w zakresie opublikowanym przez Państwa na Państwa własnym profilu na portalu społecznościowym Facebook lub Instagram.

CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach:

 • prowadzenia fanpage’a na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook Inc. oraz informowania za jego pośrednictwem o naszej aktywności, organizowanych wydarzeniach, konkursach, promowaniu naszej marki, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, chat, posty), co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • prowadzenia analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z fanpage’a, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

INFORMACJA O DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH

Jakakolwiek aktywność pozostawiająca na naszym fanpage’u Państwa dane osobowe jest całkowicie dobrowolna. Państwo też decydujecie do jakich Państwa danych osobowych będziemy mieli dostęp, poprzez zastosowanie odpowiednich ustawień prywatności Państwa osobistych profilów.

INFORMACJA O PLIKACH COOKIES

Administrator może uzyskać anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage za pomocą funkcji „Facebook Insights” udostępnionej przez Facebook stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania. Dane te są gromadzone za pomocą plików cookies, z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika. Pliki cookies są zapisywane przez Facebooka na twardym dysku komputera lub na każdym innym nośniku osób odwiedzających fanpage’a. Pliki cookies aktywne są przez dwa lata. Kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpage’a.

ODBIORCY DANYCH

Odbiorcami Państwa danych osobowych są inni użytkownicy fanpage’a.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH ORAZ INFORMACJA O PROFILOWANIU

Administrator nie przekazuje Państwa danych poza teren Unii Europejskiej ani do organizacji międzynarodowych z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook i Instagram z zastosowaniem stosowanych przez Facebook Inc. klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych zgodnie z zasadami określonymi pod adresem https://www.facebook.com/about/privacyshield.

Państwa dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe, których podstawą przetwarzanie jest prawnie uzasadniony interes Administratora, będą przetwarzane do czasu trwania tego interesu (okres funkcjonowania fanpage’a) lub do czasu złożenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania.

PRAWA OSÓB FIZYCZNYCH

Przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
 • przenoszenia danych w sytuacji, w której przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody w sposób zautomatyzowany,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
 • wycofania w każdej chwili zgody w zakresie, w jakim jest ona podstawą przetwarzania Państwa danych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

 

FACEBOOK JAKO ODDZIELNY ADMINISTRATOR

Powyższe informacje nie dotyczą przetwarzania Państwa danych osobowych przez administratora serwisów Facebook i Instagram. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat przetwarzania Państwa danych przez firmę Facebook należy zapoznać się z ich Polityką Prywatności dostępną na stronie: https://www.facebook.com/about/privacy oraz zasadami przetwarzania danych w serwisie Instagram dostępnymi na stronie https://help.instagram.com/.

 

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE