Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw / Oświadczenia i informacje firmowe

1.1. Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw zwane dalej w skrócie – OWSiD

1.2.Dostawca – König Stahl Sp. z o.o., z siedzibą w 02 – 677 Warszawa, ul. Cybernetyki 10

1.3.Dostawa na zlecenie – dostawa towaru, który nie występuje w stałej ofercie König Stahl z o.o. tzw. ofercie magazynowej, który to towar Dostawca musi pozyskać jedynie dla realizacji konkretnego zamówienia określonego w specyfikacji przez Nabywcę.

1.4.Nabywca – osoba prawna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w zakresie wykorzystania towarów i usług znajdujących się w ofercie König Stahl Sp. z o.o.

2.1.OWSiD stanowią   integralną   część   pierwszego   zamówienia   złożonego   przez   Nabywcę   Dostawcy i  obowiązują  przez   cały   okres   trwania   współpracy   handlowej.   Nabywca   lub   osoba   upoważniona do   występowania   w   jego   imieniu   składając   zamówienie   poświadcza,   że   ogólne   warunki   sprzedaży  i dostaw zna i akceptuj Spełnienie powyższego jest niezbędnym warunkiem współpracy handlowej.

2.2.Niniejsze OWSiD mają zastosowanie do realizowanych przez Dostawcę dostaw towarów, dostaw towarów na zlecenie   oraz   do   usług   świadczonych   przez   Dostawcę   w   zakresie   konsultingu   technicznego „od projektu do jego realizacji”. Dostawca wysoki poziom organizacji pracy potwierdza posiadanym certyfikatem jakości ISO 9001.

2.3.Zamówienie składane przez Nabywcę przyjmowane jest do realizacji na podstawie pisemnego zamówienia złożonego Dostawcy. Dostawca dopuszcza możliwość przyjęcia zamówienia w dowolnej formie, które jednak wymaga oświadczenia Dostawcy o jego przyjęciu.

2.4.Oświadczenie Dostawcy o przyjęciu zamówienia z zastrzeżeniem zmian lub uzupełnień nie zmieniających istoty treści   zamówienia   poczytuje   się   za   jego   przyjęcie   z   uwzględnieniem   zastrzeżeń   zawartych w oświadczeniu.

2.5.Zmiana warunków umowy lub odrębne ustne uzgodnienia wymagają dla swej ważności potwierdzenia przez Dostawcę w postaci pisemnej i mają zastosowanie wyłącznie do danej transakcji.

2.6.Obowiązujące u Nabywcy warunki realizacji umów o odmiennej treści nie są akceptowane przez Dostawcę.

2.7.Poza uregulowaniami zawartymi w OWSiD, Dostawca dopuszcza możliwość zawierania indywidualnych umów kooperacyjnych i zastrzega sobie prawo do przyjmowania zamówień w części oraz do ich odrzucenia bez podawania przyczyny.

3.1.Wszystkie informacje techniczne dotyczące gatunków stali, profili zamkniętych o przekrojach kwadratowych i prostokątnych, rur, armatury przemysłowej, filtrów, kształtek i kołnierzy, stalowych systemów firmy Jansen, okuć budowlanych Wilh Schlechtendahl & Sohne, przeliczników, rozmiarów i jakości, wynikające z katalogów, prospektów i  innych  materiałów  reklamowych  przedstawianych  przez  Dostawcę  są  danymi  orientacyjnymi i obowiązują tylko w takim zakresie, w jakim zostaną zaakceptowane przez obie strony.

3.2.Nabywca jest zobowiązany znać parametry techniczne zamawianego  towaru,  Dostawca  zaś powinien, jeżeli to zawarto w zamówieniu lub w umowie, przedstawić atest potwierdzający zgodność zamówienia z realizowaną dostawą.

4.1.Ceny na produkty Dostawcy obowiązują loco wskazany magazyn König Stahl S z o.o. i nie zawierają podatku od wartości dodanej VAT, kosztów dostawy do Nabywcy oraz innych usług dodatkowych. Wszelkie inne koszty, mogące wyniknąć w czasie realizacji zamówienia np. pakowanie, cięcie, przeładunek, cło i inne opłaty i podatki obowiązujące w czasie realizacji zamówienia obciążają Nabywcę.

4.2.Ostateczną cenę towaru ustala się w oparciu o ceny obowiązujące u Dostawcy w dniu złożenia zamówienia.

4.3.Udzielane przez Dostawcę rabaty i upusty wymagają indywidualnych negocjacji.

4.4.Ceny dotyczące ogólnej oferty towarów i usług Dostawcy maja charakter niezobowiązujący  i  mogą ulegać zmianom.

5.1.Dostawca zastrzega sobie margines dokładności realizacji zamówienia rzędu plus/minus 5%.

5.2.Towar sprzedawany jest ilościowo według jednostek sprzedaży (n mb, m2, szt, kg). Ilości sprzedawanego towaru są przeliczane według przeliczników umownych obowiązujących u Dostawcy.

6.1.Nabywca jest odpowiedzialny  za  to,  by  dane  techniczne,  jakość  i  ilość  materiału  określona  w  jego zamówieniu lub umowie odpowiadała jego potrzebom.

6.2.Jeśli zamówienie   nie   określa   zgodności   materiału   z   normą   lub   nie   zawiera   opisu   żądanej jakości materiału, zamówiony towar będzie dostarczony jako zwyczajny towar handlowy, bez odpowiedzialności za specjalne wymogi jakościowe.

6.3.Stosowne atesty i  certyfikaty  dołącza  się,  jeśli  wymóg  ten  zostanie  zaznaczony  w  zamówieniu lub umowie Dostawca jest odpowiedzialny za to, czy załączone dokumenty dotyczą dostarczonego towaru,nie weryfikuje natomiast informacji w nich zawartych, które są od niego niezależne.

7.1.Podawane terminy dostaw mają charakter informacyjny. Niedotrzymanie terminu dostawy przez Dostawcę uprawnia Nabywcę do dochodzenia przysługujących mu ustawowo praw jedynie wtedy, jeżeli Dostawca pomimo pisemnego wyznaczenia przez siebie terminu dodatkowego nadal nie zrealizuje dostawy lub świadczenia z uwzględnieniem pkt. 7.

7.2.Termin dostawy ulega przedłużeniu o  czas  trwania  przeszkody  zaistniałej  na  skutek   okoliczności niezależnych od woli stron tj. np. nieterminowa dostawa przez poddostawcę, zdarzenia siły wyższej, nieprzewidywalne   zakłócenia   w   pracy   firmy,   opóźnienia   transportowe   i   celne,   szkody   transportowe, a w tym blokady dróg, ograniczenia czasowe w ruchu drogowym transportu ciężarowego, niedobory energii elektrycznej, niedobory materiałowe i surowcowe.

7.3.Nabywca zobowiązany jest do przejęcia towaru lub usługi niezwłocznie po powiadomieniu o jej dostępności w magazynach Dostawcy. W przypadku zaistnienia zwłoki w odbiorze Nabywca może zostać obciążony kosztami magazynowania, z zastrzeżeniem innych, przysługujących Dostawcy praw. Każda dostawa częściowa stanowi odrębną transakcję i może być oddzielnie fakturowana przez Dostawcę.

7.4.W przypadku wycofania zamówienia w całości lub częściowo Nabywca zobowiązany jest do pokrycia wszystkich kosztów poniesionych przez Dostawcę związanych z realizacją tego zamówieniem.

7.5.W przypadku, gdy Nabywca decyduje się korzystać z dostawy towaru realizowanej środkami transportu aranżowanymi przez Dostawcę obowiązują następujące wzajemne uregulowania:

7.5.1.Nabywca zapewnia wszelkie   niezbędne   środki   umożliwiające   sprawny   rozładunek   samochód Za nieuzasadniony przestój u Nabywcy ponad 1 godzinę Dostawca może obciążyć go kosztami przestoju.

7.5.2.Dostawca zastrzega sobie prawo zmiany  czasu  i  terminu  dostawy,  jeżeli  wystąpią  niedogodności, na  które  Dostawca  nie  miał  wpływu  (ograniczenia  w  ruchu  drogowym,  warunki  atmosferyczne,  blokady dróg itp.). W przypadku wystąpienia powyższych okoliczności Nabywca nie będzie zgłaszał żadnych reklamacji związanych z opóźnieniem dostawy.

7.5.3.Nabywca zapewnia, że drogi dojazdowe do miejsca rozładunku gwarantują wjazd i wyjazd samochodu o obciążeniu na jedną oś 10 ton, długość naczepy 13,6 m i wysokości 4,0

7.5.4.Termin realizacji dostaw w oparciu o fracht Dostawcy realizowany jest z dokładnością do 1 dnia.

8.1. Ryzyko  dostawy  towaru   przechodzi   na   Nabywcę   w   chwili   przekazania   go   upoważnionemu do odbioru towaru przedstawicielowi Nabywcy, w tym spedytorowi lub przewoźnikowi. W przypadku braku szczegółowych uzgodnień, które winny znaleźć stosowne postanowienia w specyfikacji ze strony Nabywcy dostawa odbywa się wedle uznania Dostawcy i bez gwarancji w zakresie wyboru najszybszego i najtańszego sposobu przesłania towaru. Materiały użyte do pakowania zaliczane są na poczet kosztów własnych i nie podlegają zwrotowi, z wyjątkiem palet.

9.1.Nabywca jest zobowiązany do zbadania towaru pod względem ilościowym i jakościowym natychmiast po jego otrzymaniu.

9.2.Jeśli Nabywca po zbadaniu towaru stwierdza ilościowe niezgodności z dokumentem Dowód Dostawy Wz dokonuje na ww. dokumencie pisemnej adnotacji i niezwłocznie informuje o tym Dostawcę w celu uzgodnienia dalszego toku postępowania.

9.3.Nabywca zobowiązany jest niezwłocznie do zgłoszenia w formie pisemnej ewentualnych wad jakościowych towaru, nie później jednakże niż 7 dni roboczych po otrzymaniu towaru lub usługi. Do zachowania terminów, zawiadomienie o wadach towaru sprzedanego lub wykonanej usłudze należy wysłać przed upływem tego terminu listem poleconym.

9.4.Kwestionowany towar winien być zgłaszany na standardowym formularzu Dostawcy. Na żądanie Nabywcy Dostawca prześle   go   faksem   lub   Nabywca   pobierze   jego   kopię   ze   strony   internetowej   Dostawcy– www.koenigstahl.pl.

9.5. Dostawca jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Nabywca wiedział o wadzie w chwili  zawarcia  umowy,   złożenia  zamówienia,   przedstawienia   mu  oferty,  dostarczenia   dokumentu Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia lub dokumentu wydania towaru – Dowodu Dostawy Wz.

9.6. W przypadku wykrycia wad, o których mowa w pkt 9.3, Dostawca zobowiązuje się wymienić zakupiony towar na wolny od wad lub wadę  usunąć.  W  takich przypadkach  wymiana  towaru  nastąpi niezwłocznie, o ile towar wolny od wad dostępny jest w magazynach Dostawcy. W przeciwnym razie wymiana zostanie dokonana w ciągu 3 miesięcy od daty zgłoszenia wady. W przypadku nie dostarczenia w wyżej wymienionych terminach towaru wolnego od wad, Nabywcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy dot. realizacji jego zamówieni Nabywca, który pomimo ujawnionych wad akceptuje towar jako spełniający jego wymagania może zażądać obniżenia ceny.

9.7.Dostawca może odmówić usunięcia wady, gdyby wymagało to nadmiernych kosztów.

9.8.Jeżeli spośród towarów sprzedanych tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od towarów wolnych od wad, uprawnienie Nabywcy do rezygnacji z realizacji zamówienia lub odst ąpienia od umowy dot. realizacji jego zamówienia ogranicza się do towarów wadliwy

9.9.Jeżeli z powodu wady fizycznej towaru Nabywca odstępuje od umowy dot. realizacji jego zamówienia albo żąda dostarczenia towaru wolnego od wad zamiast towaru wadliwego, nie może on odesłać towaru bez uprzedniego porozumienia się z Dostawcą.

9.10.Uprawnienia z tytuły rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie roku licząc od dnia, kiedy towar został wydany Nabywcy.

9.11.Zakwestionowanie ilościowe i/lub jakościowe towaru nie uprawnia Nabywcy do wstrzymania płatności za zrealizowane dostawy.

9.12.Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za towar użyty w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem i właściwościami technicznymi, w którym powstały szkody w wyniku błędów wykonawczych i projektowych osób trzecich oraz w wyniku niezachowania zaleceń i instrukcji producenta.

10.1. Warunkiem przyjęcia zwrotów towarów, które zostały zakwestionowane przez Nabywcę i uznane przez Dostawcę jest to, by były one  nieuszkodzone,  nieprzetworzone  w  procesach  produkcyjnych  Nabywcy oraz identyfikowalne, co do parametrów zawartych w atestach. W przypadku towarów pakowanych fabrycznie muszą być w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach.

11.1.Wykluczone są roszczenia odszkodowawcze Nabywcy dot. realizacji jego zamówienia, wynikaj ące z wad, szkód powstałych w skutek podjęcia działań niedozwolonych przez Nabywcę, jeżeli nie wynikają one z możliwej przez Nabywcę do udowodnienia premedytacji lub rażącego zaniedbania po stronie Dostawcy.

11.2.Należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji dotyczących dalszego przetwarzania towarów (instrukcje produkcji), montażu,  uruchomienia  i  obsługi  (instrukcja  obsługi),  przekazanych  przez  Dostawcę  wraz z dostarczonym towarem lub zrealizowaną usługą. Odpowiedzialność Dostawcy jest wyłączona w przypadku nieprzestrzegania przez Nabywcę tychże instrukcji lub niespełnienia przez Nabywcę określonych prawnie warunków dopuszczenia do eksploatacji lub dopuszczenia wyrobu budowlanego do obrotu i powszechnego stosowania, względnie dopuszczenia do obrotu i jednostkowego stosowani

11.3.Nabywca przyjmuje do wiadomości, iż w przypadku produktów wykonanych ze stali nie można wykluczyć istnienia drobnych zarysowań, nalotów, przebarwień, zaoliwień lub innych nieoczywistych wad strukturalnyc Z tego względu Nabywca zobowiązuje się poddać te produkty przed ich użyciem właściwym dla ich przeznaczenia testom wymaganym przez prawo polskie.

12.1.Faktury wystawione przez  Dostawcę  są  płatne  bez  jakichkolwiek  odliczeń  w  terminie  wskazanym na fakturze licząc od daty ich wystawienia.

12.2.W przypadku opóźnienia płatności Dostawca naliczy – o ile nie powstaną po jego stronie wyższe koszty,odsetki za zwłokę w ustawowej wysokości poczynając od dnia, w którym upłynął termin płatności określony na fakturze.

12.3.Weksle i czeki przyjmowane są wyłącznie w celach rozliczeniowych

12.4.W przypadku zwłoki  w  płatności  ze  strony  Nabywcy  lub  innych  jego  działań  na  szkodę  Dostawcy, Dostawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania dostaw lub świadczenia usług do chwili usunięcia zaistniałej przeszkody mającej wpływ na realizację uzgodnionego świadczenia.

12.5.W wypadku zamówienia towaru,  a  następnie  odstąpienia  od  jego  zakupu,  Dostawca  ma prawo  do naliczania kary umownej w wysokości 25% wartości w części niezrealizowanego zamówienia

12.6.W wypadku wycofania zamówienia dot. dostawy towaru na zlecenie wysokość kary umownej wynosi 100% wartości towar Wszelkie przedpłaty dokonane przez Nabywcę dot. tego zamówienia zaliczane są w poczet ww. kary umownej.

12.7.Dostawy na zlecenie wymagają dokonania przedpłaty w wysokości 49% zamówionego towar

12.8.Wyrażenie zgody na odroczony termin płatności wynikać może z przebiegu dotychczasowej współpracy z Nabywcą lub w przypadku nowego klienta winno być poprzedzone sprawdzeniem jego kondycji finansowej oraz analizą listy nierzetelnych płatników lub w inny sposób przyjęty u Dostawcy.

13.1. W razie zwłoki w ustalonym terminie płatności przekraczającym 30 dni, a wynikającym z jakiejkolwiek faktury – Dostawca zastrzega sobie prawo żądania zwrotu dostarczonego towaru.

13.2. Nabywca ma prawo do dalszego przetwarzania dostarczonego przez Dostawcę towaru w ramach zgodnej z  prawem  działalności  gospodarczej.  W  przypadku  obróbki  lub  przetwarzania,  zmieszania,  po łączenia

lub złączenia z obcymi towarami powstaje współwłasność w proporcji wartości wystawionej faktury za towar podlegający   zatrzymaniu   do   wartości   nakładu   pracy   lub   innych   przetworzonych   towarów.   Wszelkie

przetworzone w ten sposób towary stanowią towary objęte zastrzeżeniem prawa własności w rozumieniu niniejszych postanowień OWSiD i podlegają bezpłatnemu magazynowaniu przez Nabywcę. Nabywca zapewnia

Dostawcy dostęp do swojej firmy w każdym czasie w celu dokonania oględzin zatrzymanego towaru.

Stosunki prawne z Nabywcą reguluje wyłącznie prawo polskie. Miejscem realizacji wszelkich wynikających z niniejszych uregulowań zobowiązań jest Warszawa. W stosunku do wszelkich sporów mogących wyniknąć pośrednio lub bezpośrednio z niniejszych uregulowań określa się właściwość miejscową i kompetencyjną sądu polskiego odpowiedniego dla siedziby Dostawcy lub jego Oddzia łu. Dostawca zastrzega sobie prawo złożenia powództwa do sądu właściwego dla Nabywcy, jeżeli wpłynie to na przyśpieszenie rozstrzygnięcia sporu.

15.1.Nie dopuszcza się cesji praw wynikających z zawartej z Dostawcą umowy lub złożonego zamówienia w stosunku do osób trzecich bez pisemnej zgody Dostawcy.

15.2.W przypadku prawnej nieskuteczności poszczególnych punktów OWSiD pozostałe postanowienia oraz realizowane na ich podstawie  zamówienia  zachowują  moc obowiązującą.  Strony uzgodnią postanowienie skuteczne zastępujące postanowienie nieskuteczne, przy czym będzie ono możliwie najwierniej odzwierciedlało jego sens i zamiar.

15.3. Przetwarzanie danych osobowych Nabywcy odbywa się w celu realizacji zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tzw. RODO.

15.4.Informacje na temat przetwarzania danych osobowych Nabywcy znajdują się w odrębnej klauzuli informacyjnej dostępnej na stronie: www.koenigstahl.pl/pl/ochronadanych pod nazwą „Klauzula informacyjna dla Klientów”.

15.5.W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszych OWSiD mają zastosowanie odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego  oraz  ustawy  z dnia  12  czerwca  2003r. o  terminach  zapłaty w  transakcjachhandlowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1323).

Zarząd König Stahl Sp. z o.o.